รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 6 /2546
เมื่อ 19 มิถุนายน 2546
ห้องประชุมอุบล 2 ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  1.2 โครงการที่ได้รับสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัย “โครงการศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ”   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  1.3 การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2546   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  3.1 ร่างคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และโล่รัตโนบล   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการเลือกสรรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผลงานของผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์/โล่รัตโนบล/รางรัตโนบลของมหาวิทยาลัยดังนี้ 1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 2. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ โดยตำแหน่ง 3. ประธนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4. ศ.ดร. จอมจิณ จันทรสกุล กรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 5. ศ.ดร.พัทยา สายหู กรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 6. รศ.ดร. ณรงค์ หุตานุวัตร กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 7. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 โครงการจัดตั้งหน่วยพัฒนาซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  4.2 การขอปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ คณะบริหารศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะบริหารศาสตร์
เรื่อง 
  4.3 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยครุยวิทยฐานะ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546   มติที่ประชุม :  ขอถอนเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.4 การปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 ปรึกษาหารือเรื่องการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ อธิการบดีได้ขอความกรุณาให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ประสานในการดำเนินการ แต่ขอเน้นให้มหาวิทยาลัยสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมก่อน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง 
  5.2 เกณฑ์การจัดสรรที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติให้สภาอาจารย์ดำเนินการ ดังนี้ 1)ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้นำไปทบทวนอัตราส่วนการจัดสรรที่พักอาศัยสายวิชาการและสาย 2)ให้สภาอาจารย์ไปดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ที่ต้องการที่พักอาศัยข้อคิดเห็นและปัญหาในการเสนอสัดส่วนระหว่างสายวิชาการและสายสนับสนุน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  สภาอาจารย์
เรื่อง 
  5.3 การเปิดประตูรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปิดเวลา     12.00 น
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 ผศ.ธีระพล บันสิทธิ์