รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 7 /2546
เมื่อ 24 กรกฏาคม 2546
ห้องประชุมอุบล 2 ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 (ไตรมาสที่ 3)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  1.2 การปรับบทบาทอำนาจหน้าที่ของทบวงมหาวิทยาลัยเข้าสู่โครงสร้างกระทรวงใหม่   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  1.3 สำนักงานงบประมาณเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  1.4 การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน “คอมพ์แอนด์ดิจิตอลอุบลราชธานี 2003”สำนักงานงบประมาณเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  1.5 การปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินด้วยระบบเช็คเป็นการจ่ายเงินด้วยเงินสดในรายการจ่ายเงินที่ไม่เกิน 20,000 .- บาท   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองคลัง
เรื่อง 
  1.6 โครงการทำบุญตักบาตรวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.7 การถวายปริญญาแต่เจ้าชายอากิชิโนะแห่งประเทศญี่ปุ่น   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะเกษตรศาสตร์
เรื่อง 
  1.8 การเตรียมตัวเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.9 การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงาน เรื่องการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมและการนำเสนอผลงาน   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2546   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  3.1 การขอปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ คณะบริหารศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  3.2 เกณฑ์การจัดสรรที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  สภาอาจารย์
เรื่อง 
  3.3 การเปิดประตูรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 การปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9โครงการจัดตั้งหน่วยพัฒนาซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ อธิการบดีได้ขอให้แต่ละคณะที่จะขอเพิ่มเติมหรือแก้ไขขอให้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้กองแผนงาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และประธานขอมอบให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายดูแลในส่วนของการให้บริการสำหรับโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  4.3 แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนำไปศึกษาเมื่อมีความคิดเห็น ขอให้จัดส่งให้กองบริการการศึกษา ภายใน 2 อาทิตย์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการวิชาการต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.4 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2545 (ครั้งที่ 5)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.5 การกำหนดระยะเวลาในการประกาศสถานภาพและต่อสถานภาพนักศึกษา   มติที่ประชุม :  ขอถอนวาระ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.6 ขออนุมัติปรับแก้ไขปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2546   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 การส่งเสริมความก้าวหน้าข้าราชการสาย ข/ค   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ อธิการบดีขอให้กำหนดตำแหน่งของแต่ละคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อดำเนินการต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  5.2 การจัดสรรค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง 
  5.3 โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และด้านเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องระหว่างสถานบันการศึกษาและสถาบันวิจัยไทยกับเยอรมนี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะเกษตรศาสตร์
เรื่อง 
  5.4 กำหนดการจัดงานมุทิตาจิต แต่ รศ.ดร. ณรงค์ หุตานุวัตร   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะเกษตรศาสตร์
ปิดเวลา     13.30 น
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 ผศ.ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์