รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 8 /2546
เมื่อ 21 สิงหาคม 2546
ห้องประชุมอุบล 2 ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 สรุปยอดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  1.2 โครงการสวนสมเด็จสิริกิตต์ 72 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.3 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาด้านบุคลากร   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2546   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  3.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบตามที่เสนอให้แก้ไขบางส่วน ทั้งนี้ ประธานขอให้ใช้ตัวย่อของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบคือ ศอ.
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 การปรับปรุงอัตราค่าน้ำประปา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ขอถอนวาระ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 
  4.2 การปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  4.3 ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง และการตรวจสอบการสมัครซ้ำซ้อนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการตัดสิทธิ์ซ้ำซ้อน ทั้งนี้คณะจักต้องสำรวจจำนวนนักศึกษาให้มากขึ้น หากมีการสละสิทธิระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/มหาวิทยาลัยขอนแก่น/มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.4 พิจารณาเลือกอนุมัติกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์ ตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 ขอเสนอรายชื่อกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ ม.อบ.   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานได้เสนอแนะให้ที่ปรึกษาบรรณาธิการ ประกอบด้วยตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ส่วนชื่อที่ปรึกษาอื่นๆ ให้นำมารวมกับกองบรรณาธิการ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ
เรื่อง 
  5.2 กระบวนการเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณอื่นๆ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ งานวิจัยขอให้คณะแจ้งโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภายนอกเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ
เรื่อง 
  5.3 การแต่งตั้ง “กองบรรณาธิการงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” (Research Editorial Board-REB)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ
เรื่อง 
  5.4 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2546   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ
เรื่อง 
  5.5 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2546 (ครั้งที่ 4)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.6 การจัดสรรรางวัลการท่องเที่ยวภายในประเทศ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบ ตามหมายเลข 1-5,7-11 ดังนี้ 1)นางสาวมัณฑนา เจือบุญ 2)นายสัมมนา มูลสาร 3)นายกมล โสภาสิน 4)นายไพรัตน์ แก้วสาร 5)นางวนิดา แก่นอากาศ 6)นางสาวจุฑามาศ จิตต์เจริญ 7)นางจิตนา เหล่าไพบูลย์ 8)นางสาวพรพรรณ พึ่งโพธิ์ 9)นายกิตติ วงษ์พิเชษฐ 10)นางสาวสุธิดา แจ่มใส
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ
เรื่อง 
  5.7 สรุปการดำเนินงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  5.8 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 2) คณบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา และการสาธารณสุข
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง 
  5.9 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศดร.วรพงษ์ สุริยภัทร 2) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
ปิดเวลา     13.00 น
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 ผศ.ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์