รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 10 /2546
เมื่อ 30 ตุลาคม 2546
ห้องประชุมอุบล 2 ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30 น
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 (ไตรมาส 4)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  1.2 กำหนดประเภทกองทุนเพื่อรองรับระบบบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  1.3 คำอธิบายวิธีการจัดทำแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการและการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานประกันคุณภาพฯ
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2546   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  3.1 การจัดงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะเกษตรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วรพงศ์ สุริยภัทร 2) คณบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา และการสาธารณสุข
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง 
  4.2 นโยบายการศึกษาพิเศษระดับอุดมศึกษา   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศึกษารูปแบบสาระสำคัญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางต่อไป และจะนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  5.2 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2546   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.3 รายงานผลการดำเนินงานของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะเภสัชศาสตร์
เรื่อง 
  5.4 ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติให้งานบัณฑิตศึกษานำไปประชุมสรุปเป็นเกณฑ์เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะศิลปศาสตร์
เรื่อง 
  5.5 ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์/โล่รัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ปิดเวลา     13.00 น
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 ผศ.ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์