รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 11(วาระพิเศษ) /2546
เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2546
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
-
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  0 ขอความเห็นชอบการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2546 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุม โดยการแจ้งเวียนขอมติวาระพิเศษพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ปิดเวลา     -
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 ผศ.ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์