รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 12 /2546
เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2546
ห้องประชุมอุบล 2 ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
09.30 น
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง 
  1.2 แต่งตั้งคณบดีคณะบริหารศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง 
  1.3 การจัดทำโครงการวิจัยลุ่มแม่น้ำมูลตอนล่างของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาเศรษฐกิจพอเพียง)   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  1.4 การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2546   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2546   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2546   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3
   เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง 
  3.1 รายงานความก้าวหน้าการจัดงานอินโดจีน   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะเกษตรศาสตร์
เรื่อง 
  3.2 การขออนุมัติปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดังนี้ 1)ขอให้กองบริการการศึกษาประสานคณะที่ต้องการปรับค่าธรรมเนียมโดยสามารถจัดเก็บค่าหน่วยกิตเป็นไปตามความเหมาะสมของคณะ 2)ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ขอให้เป็นในลักษณะเหมาจ่าย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะศิลปศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 การปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติให้ปรับแผน ทั้งนี้ คณะบริหารศาสตร์ได้จัดทำโครงการระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ โดยขอปรับแผนนำเสนอหลักสูตรในที่ประชุมครั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  4.2 การพัฒนาการปฏิบัติราชการและการประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานประกันคุณภาพฯ
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 นโยบายการรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตา) โดยสภามหาวิทยาลัยได้ให้นโยบายการรับผู้ศึกษาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองเข้าศึกษาในแต่ละคณะ/สาขาวิชา อย่างน้อยร้อยละ 40   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติให้กองบริการการศึกษานำเสนอแนวทางแก้ปัญหาและนำเสนอการประชุมครั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  5.2 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติให้งานประกันคุณภาพฯ นำเสนอข้อมูลโดยแยกประเภทดังนี้ 1)ข้อมูลในส่วนของมหาวิทยาลัยในองค์ประกอบ 30 ตัวชี้วัดโดยนำเสนอในรูปแบบของกราฟ 2)ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3)ข้อมูลของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานประกันคุณภาพฯ
เรื่อง 
  5.3 นโยบายจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในภาพรวมกับมหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ ขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะเกษตรศาสตร์
เรื่อง 
  5.4 การจัดสรรเงินค่าหน่วยกิตให้แต่ละคณะ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 1)ขอให้กองคลังเร่งรัดการจัดสรรเงินค่าหน่วยกิต 2)มอบหมายให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นผู้แก้ไขระบบโปรแกรมของบริการการศึกษา และกองคลังให้ทำงานอย่างสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะศิลปศาสตร์
ปิดเวลา     13.00 น
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 ผศ.ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์