รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1 /2547
เมื่อ 22 มกราคม 2547
ห้องประชุมอุบล 2 ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
--- --- --- --- --- --- ---
  แสดง Excelแสดงข้อมูลทั้งหมด
ประชุม เวลา
10.00 น
ระเบียบวาระที่ 1
   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง 
  1.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  1.2 การเตรียมการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะนิติศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 2
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง 
  2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2546 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2546   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานสารบรรณ กองกลาง
เรื่อง 
  3.1 รายงานความก้าวหน้าของการจัดงานอินโดจีน   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะเกษตรศาสตร์
เรื่อง 
  3.2 การจัดสรรเงินค่าหน่วยกิตให้แต่ละคณะ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 1)ให้กองคลังเร่งรัดจัดสรรเงินให้คณะ/สำนัก ในระหว่างของบประมาณการรายรับ 50 % - 80 % และตั้งบัญชีหักลบกลบหนี้ระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ/สำนัก (หากมีการจ่ายเงินเกินรายรับจริงที่เกิดขึ้น) 2)ให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรายงานความก้าวหน้าของการแก้ไขระบบโปรแกรมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะศิลปศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 4
   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง 
  4.1 ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยสัดส่วนให้เป็นไปตามข้อตกลงของทั้ง 4 ฝ่าย เป็นกรณีไป และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และที่ประชุมได้มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้ประสานในการจัดทำระเบียบว่าด้วยลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.2 การพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์จะให้ใครเป็นชื่อแรก   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 1)ให้เป็นข้อตกลงระหว่างอาจารย์/นักศึกษา และคณะทำงาน 2)จะมีการแจ้งข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติ โดยพิมพ์ลงในคู่มือและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติตาม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.3 การจัดสรรค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของวิชา   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และกองบริการการศึกษาจะได้ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.4 การสอบความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และกองบริการการศึกษาจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.5 ค่าสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และกองบริการการศึกษาจะนำเสนอคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.6 มาตรฐานแบบประเมิน   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.7 ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
เรื่อง 
  4.8 ขออนุมัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษรายภาคการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) และการประมง   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะเกษตรศาสตร์
เรื่อง 
  4.9 ขอเสนอให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัย   มติที่ประชุม :  ขอถอนเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองบริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5
   เรื่องอื่นๆ
เรื่อง 
  5.1 การขออนุมัติในหลักการของบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุนการซ่อมโรงละคร คณะศิลปศาสตร์   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคดูแลการปรับปรุงซ่อมแซมโรงละคร คณะศิลปะศาสตร์ และเสนองบประมาณต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะศิลปศาสตร์
เรื่อง 
  5.2 การขอปรับอัตราค่าให้บริการโรงละคร   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติขอรับในหลักการ โดยให้คณะศิลปศาสตร์นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะศิลปศาสตร์
เรื่อง 
  5.3 การทำหนังสือแจ้งและเร่งรัดบริษัทผู้รับเหมาเครื่องปรับอากาศ อาคารปฏิบัติการทางภาษา   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติขอให้คณะศิลปะศาสตร์ทำหนังสือส่งโดยตรงถึงบริษัท เพื่อเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะศิลปศาสตร์
เรื่อง 
  5.4 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติให้งานประกันคุณภาพฯ แจ้งเวียนคณะ/สำนักทราบ เพื่อตรวจสอบ และนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  5.5 ขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อคณะ   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติขอให้คณะบริหารศาสตร์ศึกษาขั้นตอนและผลกระทบที่จะต้องแก้ไขในภาพรวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  คณะบริหารศาสตร์
เรื่อง 
  5.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติให้งานกิจการนักศึกษานำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและนำส่งกองกลางเพื่อแจ้งเวียนวาระพิเศษให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติ เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  งานกิจการนักศึกษา
เรื่อง 
  5.7 การปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
เรื่อง 
  5.8 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548   มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และขอให้จัดทำหนังสือแจ้งไปยังคณะเพื่อพิจารณาจัดส่งตัวแทนให้การจัดตั้งคณะทำงานต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
  กองแผนงาน
ปิดเวลา     15.00 น
ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3 ผศ.ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์