ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 8 / 2551

เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2551

ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แนะนำคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่7/2551 เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 แจ้งที่ประชุมทราบ

3.1 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2550

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

3.2 การเปิดให้บริการห้องสมุด 24 ชั่วโมง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะให้กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม พิจารณาดำเนินการแก้ไขเพิ่มแสงสว่างและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ยังรกร้างโดยเฉพาะบริเวณถนนและพื้นที่ในเขตการศึกษา ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาที่ใช้บริการห้องสมุดในช่วงเวลากลางคืน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

3.3 การจัดทำฐานข้อมูลประเพณีแห่เทียนพรรษาจากอดีต – ปัจจุบัน ของจังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

3.4 โครงการงานวันเกษตรอีสานใต้ ปี พ.ศ. 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะเกษตรศาสตร์พิจารณาเลื่อนกำหนดการจัดงานเนื่องจากตรงกับช่วงวันสอบปลายภาค ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถมีส่วนร่วมในการจัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

3.5 แจ้งผลการวินิจฉัยของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.6 ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 4 สืบเนื่อง

4.1 การสำรวจความต้องการเช่าที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักของบุคลากรดังต่อไปนี้ 1.การพิจารณาดำเนินโครงการจัดสรรเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2.การพิจารณาประสานบริษัทเอกชนดำเนินการจัดสร้างที่อาคารที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าพักได้โดยที่มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือส่วนต่างของอัตราค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น 3.การพิจารณาจัดหาบริษัทเอกชนจัดทำโครงการเงินกู้ระยะยาวในการลงทุนทำกิจการบ้านเช่าซื้อในที่ดินบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และขอให้บริษัทดำเนินการสำรวจความต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ต้องการมีบ้านพักเป็นของตนเอง โดยมีการนำเสนอรูปแบบ งบประมาณและสถานที่

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.2 การพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งสถานีตำรวจ ตำบลเมืองศรีไค ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งที่ตั้งอาคารที่ทำการของสถานีตำรวจ ตำบลเมืองศรีไค ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้ข้อเสนอแนะว่าควรกำหนดจุดที่ตั้งเป็นบริเวณด้านหลังจุดก่อสร้างปั้มน้ำมัน หรืออาจกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมอื่นๆ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาเป็นลำดับ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5.1 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้เสนอชื่อผู้แทนผู้บริหารจำนวน 3 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และคณบดี คณะบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจักได้เชิญประชุมคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.2 การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ว่าบุคคลใดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ได้รับค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 1 หลักสูตร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.3 การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.4 ประกาศหลักเกณฑ์การใช้เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเภสัชศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2550 จำนวน 33 ราย ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.2 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

6.3 การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจด้านพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่เร่งด่วนและสำคัญมากในปัจจุบัน จึงมีมติเห็นชอบให้ชะลอการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่สามารถดำเนินการในส่วนของแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการในด้านการศึกษาข้อมูล การจัดหาเอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

6.4 การจัดทำแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศพิจารณาหารือร่วมกับผู้บริหารจากคณะ/สำนัก เพื่อพิจารณาจัดทำแผนเสนอของบประมาณกับสำนักงบประมาณต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.5 การนำเสนอโครงการและแผนงานประจำปี 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.6 การรายงานผลการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ใหม่ต่อแพทยสภาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและในส่วนการจัดสรรงบประมาณหมวดดำเนินการ ร้อยละ 30 นั้น ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ จัดสรรงบประมาณหมวดดำเนินการไว้ที่มหาวิทยาลัย ขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำเนินการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยแพทย์ฯ ตามความเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ปิดเวลา 13.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ