ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6 / 2552

เมื่อ 1 กรกฏาคม 2552

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

0.0 -ไม่มี-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0 -ไม่มี-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 โครงการสวัสดิการพิเศษ (การประกันชีวิต)

มติที่ประชุม : (ขอถอนเรื่อง)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.2 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 368 คน ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552 และมีมติเห็นชอบให้นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ในระบบการรับเข้าศึกษาโครงการพิเศษที่มีการเทียบโอนรายวิชา ได้รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 2 คน โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 (แผน) การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

มติที่ประชุม : #NAME?

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.4 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขอให้คณะกรรมการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการฯ พิจารณานำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลค่าใช้จ่ายของ วิทยากร อาจารย์พิเศษ จากคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ที่มาทำการสอนและบรรยายในการจัดสัมมนาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
2. ข้อมูลการจัดประชุมสัมมนาของคณะ/สำนัก/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

5.1 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “ Pure And Applied Chemistry Conference 2010 : PACCON 2010 ”

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

5.2 กำหนดการจัดกิจกรรมในวาระครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.3 รายงานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Program)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.5 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.6 รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อรับทราบ ณ สิ้นไตรมาสต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.2 รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

6.3 สรุปผลคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

ปิดเวลา 14.00 น
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ