ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 7 / 2558

เมื่อ 7 กรกฏาคม 2558

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การแต่งตั้งตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายต่างๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

1.2 การแต่งตั้งคณบดีคณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

1.3 นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

1.4 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน (MOU) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๔ คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๔ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๗๔๓ คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๗๔๓ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๐) จำนวน ๙ คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๐) จำนวน ๙ คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๘ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.4 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตร
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าระดับมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ปรับแก้ไข (ร่าง) แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า
- ๓. คุณสมบัติคณะกรรมการประเมิน ปรับเป็น ๓. คุณสมบัติของประธานและคณะกรรมการประเมิน
- ๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป .... ปรับเป็น
๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารตั้งแต่ระดับรองคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป....
- ต้องกำหนดคุณสมบัติประธานแยกออกจากคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน
๒. ปรับแก้ไข (ร่าง) แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับสำนัก
- จำนวนคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๑๐ คน ปรับแก้ไข เลขานุการ เป็น ๑ คน
- คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน ๒) เป็นผู้บริหารระดับคณะ รองคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหาร
๓. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ กำหนดให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบ รูปแบบการประเมิน มอบสำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ นำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๒. เห็นชอบ การรายงานผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗
ให้รายงาน ๓ ภาคการศึกษา คือภาคต้น ภาคปลาย และ ภาคฤดูร้อน
๓. เห็นชอบปฏิทิน ตามรูปแบบที่ ๒ ทั้งนี้ให้ปรับกำหนดการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร จาก ๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ให้คณะเป็นผู้กำหนดวันประเมินและรายชื่อคณะกรรมการประเมิน โดยกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR) อย่างน้อยภายใน ๗ วัน ก่อนวันประเมิน และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.5 (ร่าง) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ และปรับอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้


๑. ระดับมหาวิทยาลัย
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประธานกรรมการ) ๕,๐๐๐ บาท/วัน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการ) ๔,๐๐๐ บาท/วัน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กรรมการ) ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๔) เลขานุการภายนอก ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๕) เลขานุการภายใน ๑,๐๐๐ บาท/วัน
๒. ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า/สำนัก
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประธานกรรมการ) ๓,๐๐๐ บาท/วัน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ประธานกรรมการ) ๒,๕๐๐ บาท/วัน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการ) ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กรรมการ) ๑,๕๐๐ บาท/วัน
๕) เลขานุการภายใน ๗๕๐ บาท/วัน
๓. ระดับหลักสูตร
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประธานกรรมการ) ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ประธานกรรมการ) ๑,๕๐๐ บาท/วัน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการ) ๑,๕๐๐ บาท/วัน
๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กรรมการ) ๑,๐๐๐ บาท/วัน
๕) เลขานุการ (ถ้ามี) ๓๐๐ บาท/วัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอและให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑) แก้ไข “ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยอาจนำเงินรายได้ใช้จ่าย เพื่อการบริหารงานและ
สวัสดิการตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด ดังต่อไปนี้ ”
๒) แก้ไข “(๑) ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร ที่ได้รับแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มวิชาหรือสาขาวิชา ประธานหลักสูตร ประธานสภาอาจารย์ หัวหน้าสำนักงานที่อยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดี และ หัวหน้าฝ่ายที่อยู่ภายใต้สำนัก และตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กำหนดเพิ่มเติม
๓) ตัดและ เพิ่ม
(๒) ค่าตอบแทนสำหรับวิชาชีพที่ขาดแคลนและมีความจำเป็น ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกำหนด
(๓) ค่าตอบแทนสำหรับการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(๔) ค่าบำรุง หรือ ค่าธรรมเนียมสมาชิกที่จ่ายให้แก่สมาคม องค์กรวิชาชีพหรือ เครือข่ายสถาบัน
(๕) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมจากกฎหมายกำหนด การช่วยเหลือบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ การช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุภัยต่างๆ การจัดทำโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยร่วมกับสถาบันการเงินเป็นต้น การจัดสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมคณะกรรมการต่างๆ
(๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการทั่วไปเพื่อดูแลทุกข์สุข ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลืองานศพบุคลากร บิดามารดา คู่สมรสและบุตรของบุคลากร เงินทำบุญ พวงมาลา ดอกไม้ ของเยี่ยมไข้ ของขวัญเนื่องในโอกาสต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายตาม(๖)ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับบุคคลและคณะบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน
(๗) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสันทนาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาองค์กร การธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม และให้รวมถึงค่าใช้จ่าย เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการจัดทำเครื่องหมายหรือตราสัญญลักษณ์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณแก่บุคลากร และผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
๔) ปรับแก้ไขข้อความ ... ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความเหมาะสมและประหยัด ให้ปรับเป็น ตามงบประมาณของหน่วยงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง ปรับแก้ไข(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอและให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑) ตัดข้อ ๙ (๓) การจัดซื้อหรือการจัดจ้างมีวงเงินในแต่ละครั้งเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ .-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ .-บาท (สองล้านบาทถ้วน ) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน และเชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุหรือรับจ้างงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาและประชุมพิจารณาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ประมาณไว้หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่ทำได้จากนั้นให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
ทั้งนี้ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยให้กรรมการคนหนึ่งที่เป็นประธาน

๒) ให้ปรับรูปแบบการเขียนประกาศ และจัดหมวดหมู่ประเภทการเบิกจ่ายที่มีลักษณะ
เดียวกัน

มติที่ประชุม : มอบ กองคลัง นำไปปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมฯในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.8 ขอจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ กลุ่มโรงแรมในเครือ IHG ภาคใต้ จำนวน ๔ โรงแรม

มติที่ประชุม : อนุมัติให้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ กลุ่มโรงแรมในเครือ IHG ภาคใต้ จำนวน ๔ โรงแรม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.9 การแต่งกายในพิธีไหว้ครู

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การสวมชุดครุยเพื่อร่วมงานพิธีไหว้ครู

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.10 ขอเสนอชื่อคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักวิทยบริการ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

4.11 นโยบายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : เห็นชอบ นโยบายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 แผนโครงการเงินกู้ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ กองแผนงาน ดำเนินการตามเสนอเพื่อรวบรวมและสรุป เพื่อนำเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณา และจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานอธิการบดีเพิ่มเติม (สำนักงานสภาอาจารย์)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.2 รายงานความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

5.3 รายงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ และกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการที่ได้ดำเนินการร่วมกัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

5.4 การจัดระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.5 รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : หน่วยการเรียนการสอน มุกดาหาร

5.6 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประชาสัมพันธ์และชุมชมภายใน

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายทรงพล อินทเศียร