ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 8 / 2558

เมื่อ 4 สิงหาคม 2558

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แจ้งเลื่อนการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ กันเกราส์เกมส์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ และแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ในระเบียบนี้
“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายในการบริหารงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจอื่นๆที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
๒. ข้อ ๕ แก้ไขจากเดิม ...ข้อบังคับนี้ แก้ไขเป็น ...ระเบียบนี้
๓. ข้อ ๖ (๔) ค่าบำรุงหรือค่าธรรมเนียมสมาชิกที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการภายในจ่ายให้แก่องค์กรวิชาชีพ เครือข่ายสถาบันหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ด้านวิชาการ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๔. ให้ตัดข้อความข้อ (๕.๗) ค่าเครื่องแต่งกาย....ชุดแต่งกายของพนักงานขับรถ บุคลากรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้าน...
๕. ตรวจสอบวิธีการเขียน เช่น วรรคตอน คำผิด ถูก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองคลัง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. เพิ่มในหมวดทั่วไป ให้ระบุแหล่งที่มาของเงิน วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน วิธีควบคุมการใช้จ่ายเงิน ต้องระบุให้ชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายประเภทใดที่ให้เบิกจ่ายจากระเบียบฉบับนี้
๒. การรายงานและตรวจสอบ ตัองระบุว่าต้องรายงานต่อผู้ใด
๓. การพัสดุ ปรับเป็นหมวด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ระบุวิธีการเก็บรักษาเงิน
โดยขอให้ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ช่วยปรับรูปแบบการเขียน การเขียนลำดับขั้นตอนให้
ชัดเจน ถ้อยคำที่ใช้ (ให้นำระเบียบกระทรวงการคลังเรื่องการเบิกจ่าย และระเบียบพัสดุ มาประกอบการจัดหมวดหมู่ประเภทของหัวข้อ และเนื้อหาเพื่อให้มีความสมบูรณ์)

มติที่ประชุม : มอบ กองคลัง นำไปปรับปรุงแก้ไขวิธีการเขียน การอ้างระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๑) จำนวน ๙ คน

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมฯ ได้นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ฝ่ายวิชาการ พิจารณานำไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ในการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ขอให้รวบรวมข้อมูลการสำเร็จการศึกษาทั้งหมดเป็นรูปเล่มประจำปีการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงประกอบการตรวจสอบ
๒. การลงนามรับรองข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ควรมีการออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย กำหนดผู้มีอำนาจลงนามรับรองการสำเร็จการศึกษา
๓. การลงนามรับรองในระดับปริญญาตรี ควรมีจำนวนมากกว่า ๑ คน เนื่องจากจำนวน
นักศึกษามีจำนวนมาก เพื่อให้การรับรองเป็นไปอย่างถูกต้อง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบออกประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนเกี่ยวกับการขอสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ขอให้ สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา รวบรวม ประกาศ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของ
กกอ.และ สกอ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือออกประกาศ ต่อไป


มติที่ประชุม : มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา จัดทำบันทึกข้อความ เพื่อแจ้งเรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติ และขั้นตอนเกี่ยวกับการขอสอบวิทยานิพนธ์ ส่วนหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ข้อ ๒๒.๑ กำหนด เป็น ๖ ปี
๒. ข้อ ๒๒.๒ (แก้ไขเป็น) “ จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนที่จะขอโอนต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยกิตรวมในหลักสูตรที่รับโอน โดยต้องใช้เวลาการศึกษาในหลักสูตรที่รับโอนอย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษาปกติ และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนหรือวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต”
๓. ปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๒๒.๕ เป็น “นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตประจำคณะ ”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.4 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่ายของแต่ละคณะ/หลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การยืนยันสิทธิ์ สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ประธานที่ประชุม เสนอปรับแก้ไขชื่อเรื่องของประกาศ จากเดิมเป็น “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ การเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา นำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะและนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 ขอแก้ไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ข้อกำหนดการจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากงบโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย

มติที่ประชุม : - ถอนเรื่อง เนื่องจาก สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.7 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบ งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๓ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับรอบระยะเวลา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒. เห็นชอบ รายละเอียดรายได้ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (UBUFMIS)
๓. เห็นชอบ การวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.8 ขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมดังนี้
ปรับเพิ่มข้อความ เป็น “บุคลากรสายวิชาการที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน หรือผู้ที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยทำหน้าที่ไม่น้อยกว่า ๙ เดือน ”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.9 มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๕๕๙ (Regional Research Expo 2016)

มติที่ประชุม : มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๕๕๙ (Regional Research Expo 2016)
- ปรับเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๙ เดือน

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ กองแผนงาน มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและขอให้คณะ/สำนัก ดำเนินการดังนี้
๑. ตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๙ เดือน ที่พบการรายงานว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ ขอให้ คณะจัดส่งข้อมูล ให้กองแผนงาน ก่อนวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ก่อนการนำเสนอสภามหาวิทยาเพื่อพิจารณาต่อไป
๒. การดำเนินงาน ใน ข้อ ๕.๑ ตัวบ่งชี้ ระดับความสำเร็จในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (มอบ.) มหาวิทยาลัยจะดำเนินการในภาพรวม และขอความร่วมมือจากคณะ/สำนักเพื่อส่งผู้แทนเข้าร่วมและเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ ๒๕๕๙
๓. การสืบสาน เผยแพร่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ขอให้มีการประสานกับ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้มีการร่วมมือกับอาเซียนเข้าไปร่วมด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดร้อยบาทถ้วน) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมคงเหลือ และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีคณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : ๑) เห็นชอบ การใช้เงินรายได้สะสมคงเหลือ จำนวน ๗,๘๐๓,๓๗๕.๘๕ (เจ็ดล้านแปดแสนสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) ของคณะพยาบาลศาสตร์
๒) เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากรายได้สะสมคงเหลือ จำนวน ๗,๘๐๓,๓๗๕.๘๕ (เจ็ดล้านแปดแสนสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) ของคณะ พยาบาลศาสตร์ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ โดยตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจากเงินคงเหลือจากเงินยืม เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : ๑) เห็นชอบ การใช้เงินคงเหลือจากเงินยืม เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย จำนวน ๙๖๓,๙๔๑.๐๕ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสตางค์) ของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
๒) เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินคงเหลือจากเงินยืม เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย จำนวน ๙๖๓,๙๔๑.๐๕ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสตางค์)
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.15 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินรายได้โครงการก่อสร้างสนามลู่-ลานกรีฑาวัสดุสังเคราะห์แบบมาตรฐาน สำหรับรองรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์”

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : อนุมัติ ให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินรายได้โครงการก่อสร้างสนามลู่-ลานกรีฑา
วัสดุสังเคราะห์แบบมาตรฐาน สำหรับรองรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์”

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.16 การแต่งกายด้วยผ้าไทย

มติที่ประชุม : เห็นชอบการแต่งกายด้วยผ้าไทย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยขอความร่วมมือจากคณะ/สำนัก ในการกำหนดการแต่งกายด้วยผ้าไทย เป็นประจำทุกวันวันอังคาร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.17 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน คณะบริหารศาสตร์
-ถอนเรื่อง-

มติที่ประชุม : การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน คณะบริหารศาสตร์
-ถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.18 การปรับลดจำนวนกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบและปรับลด จำนวนกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามความในข้อ (๕) ของข้อ ๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ จากเดิมที่เลือกไว้จำนวน ๔ คน ให้เหลือจำนวน ๓ คน คือ ๑) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ๒) คณบดีคณะนิติศาสตร์ ๓) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.19 การพิจารณาผลกระทบจากการเลื่อน เปิด-ปิด ภาคเรียนตามอาเซียน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบกองบริการการศึกษา นำส่งข้อมูลการพิจารณาผลกระทบ
จากการเปิด – ปิด ภาคเรียนตามอาเซียน ให้สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.20 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย และแนวทางการจัดสรร ในกรณีที่นักศึกษา
ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคฤดูร้อน

มติที่ประชุม : อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคฤดูร้อน ตามแนวทางที่ ๑

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.21 อัตราค่าหน่วยกิตให้กับคณะวิชาที่ให้บริการการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบอัตราหน่วยกิตสำหรับวิชาบรรยาย และวิชาปฏิบัติการ ในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่คณะวิชาเจ้าของนักศึกษา จะต้องจ่ายให้กับคณะวิชาที่ให้บริการการสอน จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ดังนี้ วิชาบรรยาย หน่วยกิตละ ๑๕๐ บาท วิชาปฏิบัติการหน่วยกิตละ ๓๐๐ บาท

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.2 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ คืนความสุขให้คน ม.อุบล กำจัดขยะอันตราย
ชุมชนอย่างปลอดภัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

5.3 โครงการพัฒนาผลิตภาพการผลิต สำหรับ SMEs “ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อ
พัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan:PIL)” สำหรับผู้ประกอบการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ ๒

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.5 รายงานการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.6 การจัดทำป้ายกติกา การใช้พื้นที่ป่าต้นน้ำร่องก่อ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.7 มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๕๕๙ (Regional Research Expo 2016)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.8 แจ้งกำหนดการจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

5.9 (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หลังการชี้แจง
งบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายทรงพล อินทเศียร