ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 9 / 2558

เมื่อ 1 กันยายน 2558

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา น.

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

1.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสด็จฯแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

1.2 ขอให้พิจารณาเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่
๔๓ กันเกราเกมส์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

1.3 งบประมาณรายจ่ายตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

1.4 การกำหนดทิศทางแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๗๔ )

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

1.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสด็จฯแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

1.2 ขอให้พิจารณาเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่
๔๓ กันเกราเกมส์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

1.3 งบประมาณรายจ่ายตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

1.4 การกำหนดทิศทางแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๗๔ )

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการเสนอผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : - ถอนเรื่อง เนื่องจาก กองคลัง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการเสนอผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : - ถอนเรื่อง เนื่องจาก กองคลัง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๒)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบการใช้เงินคงเหลือสะสมของหน่วยงาน เพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑) มอบคณะ/หน่วยงานที่ขอใช้เงินคงเหลือสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดทำรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายเฉพาะรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยไม่รวมถึงงบรายจ่ายประจำหรืองานบริหารจัดการทั่วไป และให้แสดงข้อมูลเงินคงเหลือสะสมและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
๒) มอบคณะ/หน่วยงาน ตัดลดงบประมาณในโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
๓) มอบคณะ/หน่วยงาน แยกงบประมาณในโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
๔) มอบกองแผนงาน รวบรวมและสรุปข้อมูลแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อเสนอแนะ ๑) – ๓) และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 พิจารณาเห็นชอบผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล

มติที่ประชุม : - เอกสารและรายงานการประชุมเสนอเป็นวาระลับ -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและการตอบสนองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประกอบการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔)

มติที่ประชุม : มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในด้านต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการวิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จัดทำรายละเอียดโครงการที่จะบรรจุในแผนอุดมศึกษาระยะ ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ โดยให้ประสานกับหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมการดำเนินงานดังกล่าว และส่งกองแผนงาน เพื่อสรุปข้อมูลแผนอุดมศึกษาระยะ ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ ของมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 รายงานการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง กรกฎาคม ๒๕๕๘) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ระดับสำนัก และระดับมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระดับหลักสูตร คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า สำนัก และสถาบัน และอภิปรายผลการรายงานกันอย่างกว้างขวาง และมีมติมอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ดำเนินการดังนี้
๒. ปรับรูปแบบการนำเสนอให้สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมบทวิเคราะห์หรือข้อสังเกตที่พบในประเด็นที่สำคัญ
๓. ปรับชื่อวาระการนำเสนอให้สอดคล้องกับข้อมูลที่นำเสนอ โดยปรับ
เป็น “รายงานการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง กรกฎาคม ๒๕๕๘) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ระดับสำนัก และระดับมหาวิทยาลัย”

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : -ถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.5 ๔.๕ เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน ๒ ฉบับ
๔.๕.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลและค่าตอบแทนบุคคลเพื่อเป็นผู้ป่วยจำลองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๕.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สนับสนุนแก่หน่วยงานซึ่งรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าฝึกปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ให้ปรับรวมประกาศทั้งสองฉบับ เป็นฉบับเดียวกัน และแก้ไขชื่อประกาศ
๒. การอ้างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควรอ้างระเบียบหรือกฎหมายด้านการเงิน
๓. ให้ ตัด อาจารย์พยาบาล เป็น อาจารย์ประจำแหล่งฝึก “ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติ (Pre-ceptor หมายถึง อาจารย์ ประจำแหล่งฝึกพิเศษสอนภาคปฎิบัติที่มีคุณสมบัติตามที่สภาการพยาบาลกำหนด ”
๔. ให้ปรับการเขียน “ข้อ ๓.๓ ค่าตอบแทน Preceptor “ (ให้ปรับการเขียนเป็นภาษาไทย ส่วนภาษาอังกฤษให้ใส่ เป็นวงเล็บ)
๕. ให้คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอข้อมูล เปรียบเทียบการกำหนดอัตราค่าตอบแทน จากหน่วยงานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.6 เสนอรายชื่อผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๓. นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.7 รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะ ๓ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้คณะเกษตรศาสตร์ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 การจัดทำบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต (Access Point) กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนและ
จุด ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Access Point) ที่ชัดเจน ในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงขออนุญาตให้ใช้พื้นที่
๒. ให้ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประสานกับ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา และผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อร่วมกันแก้ไขรายละเอียดในข้อ ๑๓ เรื่อง การขอขยายเวลาบันทึกขออนุญาตเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนจะดำเนินการลงนามกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต่อไป

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๒)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบการใช้เงินคงเหลือสะสมของหน่วยงาน เพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑) มอบคณะ/หน่วยงานที่ขอใช้เงินคงเหลือสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดทำรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายเฉพาะรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยไม่รวมถึงงบรายจ่ายประจำหรืองานบริหารจัดการทั่วไป และให้แสดงข้อมูลเงินคงเหลือสะสมและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
๒) มอบคณะ/หน่วยงาน ตัดลดงบประมาณในโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
๓) มอบคณะ/หน่วยงาน แยกงบประมาณในโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
๔) มอบกองแผนงาน รวบรวมและสรุปข้อมูลแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อเสนอแนะ ๑) – ๓) และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 พิจารณาเห็นชอบผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล

มติที่ประชุม : - เอกสารและรายงานการประชุมเสนอเป็นวาระลับ -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและการตอบสนองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประกอบการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔)

มติที่ประชุม : มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในด้านต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการวิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จัดทำรายละเอียดโครงการที่จะบรรจุในแผนอุดมศึกษาระยะ ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ โดยให้ประสานกับหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมการดำเนินงานดังกล่าว และส่งกองแผนงาน เพื่อสรุปข้อมูลแผนอุดมศึกษาระยะ ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ ของมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 รายงานการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง กรกฎาคม ๒๕๕๘) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ระดับสำนัก และระดับมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระดับหลักสูตร คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า สำนัก และสถาบัน และอภิปรายผลการรายงานกันอย่างกว้างขวาง และมีมติมอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ดำเนินการดังนี้
๒. ปรับรูปแบบการนำเสนอให้สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมบทวิเคราะห์หรือข้อสังเกตที่พบในประเด็นที่สำคัญ
๓. ปรับชื่อวาระการนำเสนอให้สอดคล้องกับข้อมูลที่นำเสนอ โดยปรับ
เป็น “รายงานการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง กรกฎาคม ๒๕๕๘) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ระดับสำนัก และระดับมหาวิทยาลัย”

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : -ถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.5 ๔.๕ เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน ๒ ฉบับ
๔.๕.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลและค่าตอบแทนบุคคลเพื่อเป็นผู้ป่วยจำลองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๕.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สนับสนุนแก่หน่วยงานซึ่งรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าฝึกปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ให้ปรับรวมประกาศทั้งสองฉบับ เป็นฉบับเดียวกัน และแก้ไขชื่อประกาศ
๒. การอ้างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควรอ้างระเบียบหรือกฎหมายด้านการเงิน
๓. ให้ ตัด อาจารย์พยาบาล เป็น อาจารย์ประจำแหล่งฝึก “ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติ (Pre-ceptor หมายถึง อาจารย์ ประจำแหล่งฝึกพิเศษสอนภาคปฎิบัติที่มีคุณสมบัติตามที่สภาการพยาบาลกำหนด ”
๔. ให้ปรับการเขียน “ข้อ ๓.๓ ค่าตอบแทน Preceptor “ (ให้ปรับการเขียนเป็นภาษาไทย ส่วนภาษาอังกฤษให้ใส่ เป็นวงเล็บ)
๕. ให้คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอข้อมูล เปรียบเทียบการกำหนดอัตราค่าตอบแทน จากหน่วยงานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.6 เสนอรายชื่อผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๓. นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.7 รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะ ๓ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้คณะเกษตรศาสตร์ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 การจัดทำบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต (Access Point) กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนและ
จุด ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Access Point) ที่ชัดเจน ในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงขออนุญาตให้ใช้พื้นที่
๒. ให้ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประสานกับ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา และผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อร่วมกันแก้ไขรายละเอียดในข้อ ๑๓ เรื่อง การขอขยายเวลาบันทึกขออนุญาตเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนจะดำเนินการลงนามกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต่อไป

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

5.1 รายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : - ถอนเรื่อง โดย วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข จะต้องส่งรายงานผลการสอบบัญชี ให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นและนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอำนาจการบริหาร
จัดการของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

5.3 การจัดทำบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต (Access Point) กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม : - ปรับเป็นวาระเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๘ –

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

5.4 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

5.5 กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.6 (ร่าง)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หลังการปรับลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 16.30น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายทรงพล อินทเศียร