ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 10 วาระพิเศษ / 2558

เมื่อ 8 กันยายน 2558

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบการใช้เงินคงเหลือสะสมของหน่วยงาน เพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑) มอบคณะ/หน่วยงานที่ขอใช้เงินคงเหลือสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดทำรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายเฉพาะรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยไม่รวมถึงงบรายจ่ายประจำหรืองานบริหารจัดการทั่วไป และให้แสดงข้อมูลเงินคงเหลือสะสมและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
๒) มอบคณะ/หน่วยงาน ตัดลดงบประมาณในโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
๓) มอบคณะ/หน่วยงาน แยกงบประมาณในโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
๔) มอบกองแผนงาน รวบรวมและสรุปข้อมูลแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อเสนอแนะ ๑) – ๓) และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและการตอบสนองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประกอบการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔)

มติที่ประชุม : มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในด้านต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการวิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จัดทำรายละเอียดโครงการที่จะบรรจุในแผนอุดมศึกษาระยะ ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ โดยให้ประสานกับหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมการดำเนินงานดังกล่าว และส่งกองแผนงาน เพื่อสรุปข้อมูลแผนอุดมศึกษาระยะ ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ ของมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปิดเวลา 15.30น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวภาวิตา ก้อนด้วง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายทรงพล อินทเศียร