ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 11 / 2558

เมื่อ 13 ตุลาคม 2558

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 รายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข่าวสาร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประชาสัมพันธ์และชุมชมภายใน

1.2 รายงานผลการประชุมเตรียมการจัดงาน “ใต่ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงทรงเสด็จเยี่ยมชาวจังหวัดอุบลราชธานี”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่
๑๐/๒๕๕๘ วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ “กันเกราเกมส์” พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. แก้ไข ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้นับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปตั้งแต่ วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๘ และระเบียบนี้ให้สิ้นผลบังคับใช้ เมื่อประธานคณะกรรมการได้รายงานสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยตามข้อ ....
๒. ให้ตัด ข้อ ๑๒ ระเบียบนี้ให้สิ้นผลบังคับใช้ เมื่อประธานคณะกรรมการได้รายงาน
สรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๐
๓. แก้ไข หมวด ๒ ค่าใช้สอย
ข้อ ๔ ค่าเดินทาง .......
(๓) เกินกว่า ๓๐๐ กิโลเมตร อัตรา ๓,๕๐๐ ๒,๐๐๐ บาท/คน
เพิ่ม(๔)
(๔) เกินกว่า ๗๐๐ กิโลเมตร อัตรา ๓,๐๐๐ บาท/คน
๔. อัตราและรายการรายชื่อประเภทของคณะกรรมการ ให้ฝ่ายเทคนิคกีฬา ส่งข้อมูลให้
รองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : มอบ กองคลัง นำไปปรับแก้ไขและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 อัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด
กรณี รอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ของ นายชญานนท์ แสงมณี ในภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : มอบ สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เสนอเหตุผลในการขอขยาย
ระยะเวลาการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔๔ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับ
กำหนด กรณี รอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ของ นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔๔ ได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.4 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ให้ตัด “ข้อ ๙ นักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้มี
สิทธิได้รับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก ดังนี้
(๑) การใช้บริการหอสมุดกลางที่สำนักวิทยบริการและห้องสมุดที่คณะวิชา
(๒) การใช้บริการอินเตอร์เน็ทผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
(๓) การประกันอุบัติเหตุ”
๒. ปรับข้อ ๑๑ “เป็น ข้อ.๙ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และมีอำนาจวินิจฉัย
ตีความหรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
๓. ให้นำข้อ ๑๐ บทเฉพาะกาล ไว้ท้ายประกาศ โดยไม่ต้องระบุข้อ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ให้ปรับแก้ไขก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.5 พิจารณาการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของ หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายประเด็นปัญหาและมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ประกอบการ
พิจารณาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ ของหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
๑. เนื่องจากจำนวนการรับนักศึกษา ของหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
ไม่เป็นไปตามแผน มีผลการรับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนการรับที่กำหนดใว้ตลอด ๕ ปี การศึกษาที่ผ่านมา อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของนักศึกษา
๒. การประกันคุณภาพการศึกษา มีผลคะแนนตัวบ่งชี้ต่างๆมีค่าคะแนนที่ต่ำ ระบบการ
บริหารจัดการหน่วยการเรียนการสอนนอกที่ตั้ง ยังไม่มีความเข้มแข็ง จะส่งผลกระทบต่อการใช้หลักสูตรร่วมกับคณะต่างๆ
๓. ปัญหาการก่อสร้าง พบว่า หากมหาวิทยาลัย เลือกดำเนินการก่อสร้างต่อไป จะพบ
ปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นปัญหาทั้งข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริง โดยจำแนกเป็นสองแนวทาง
แนวทางที่ ๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะต้องขออนุมัติกรอบวงเงินและความเหมาะสมของราคาและแบบรูปต่อคณะรัฐมนตรี ผ่านสำนักงบประมาณ เป็นครั้งที่ ๓ โดยไม่สามารถทราบความสำเร็จได้ว่าจะได้รับอนุมัติเมื่อใด ส่วนแนวทางที่ ๒ หาก มหาวิทยาลัย จะดำเนินการก่อสร้างต่อไป มีความเสี่ยงที่จะหาผู้รับจ้างไม่ได้หรือหากมีการปรับลดเนื้องานก่อสร้าง จะต้องขอปรับลดรายการ แบบรูป ต่อคณะรัฐมนตรีผ่าน สำนักงบประมาณ ซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่า จะได้รับความเห็นชอบเมื่อใด เนื่องจากระยะเวลา จะมีความสัมพันธ์กับกรณีขยายกันเงินเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๐๔,๓๕๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งต้องอุทธรณ์ ทุกรอบ ๖ เดือน เป็นภาระเกินสมควร
ดังนั้น จากประเด็นปัญหาข้างต้น ที่ประชุมจึงให้ชะลอการรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ ของหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
โดย คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เสนอว่าการจัดการเรียนการสอนของหน่วยจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งจังหวัดมุกดาหาร ที่ใช้หลักสูตรร่วมกับคณะบริหารศาสตร์ ทางคณะฯ ยินดีรับนักศึกษาของหน่วยจัดตั้งฯ มาเรียนที่คณะฯ ทั้งหมด โดยคณะ ฯ ยินดีให้การสนับสนุน เพื่อการคงไว้ซึ่งคุณภาพของนักศึกษา

มติที่ประชุม : ให้ชะลอการรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ ของหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากประเด็นปัญหาข้างต้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้ปรับคำนิยาม
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่าค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประจำคณะ ตามพระราชบัญญัติ.... และส่วนงานภายในบริหารกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา
๒. ให้ตัดข้อความ
“ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการ....ประจำคณะ รับผิดชอบสถานะกองทุน
และบริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจหน้าที่วางหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข รวมทั้งวางแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของราชการ และกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบนี้
ข้อ ๗ กองทุนมีแหล่งที่มา ดังนี้
(๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี แบบเหมาจ่าย ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนที่ มหาวิทยาลัยจัดสรรให้คณะวิชา
(๒) ให้คณะวิชาขออนุมัติต่ออธิการบดีเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารในนาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะ…” โดยให้มีชื่อผู้ ถือบัญชีที่มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย จำนวน ๓ คน ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย จำนวน ๒ คน กรรมการบริหารกองทุนซึ่งไม่ได้ดำรงผู้บริหารของคณะ จำนวน ๑ คน
๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ร้อยละ ๑๐ ใน (๑) ให้คณะ/สำนัก พิจารณา ตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง
๔.ปรับการเขียนข้อความในบทเฉพาะกาล

มติที่ประชุม : มอบกองคลัง และ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ปรับแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ และนำเสนอต่อที่ประขุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.7 ขอความยินยอมให้สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เข้าใช้ที่ราชพัสดุ (โดยการเช่า)

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ดังนี้
- เนื่องจาก เรื่อง ขอความยินยอมให้สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) เข้าใช้ที่ราชพัสดุ (โดยการเช่า) เป็นความต้องการของจังหวัดมุกดาหาร ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จะกำหนดเชิญจังหวัดมุกดาหาร เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และนำข้อสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป


มติที่ประขุม : อนุมัติในหลักการ สำหรับรายละเอียดขอพิจารณาเพิ่มเติมก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.8 การร่วมเป็นที่ปรึกษาในคณะต่างๆ ของ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ดำเนินการตามรูปแบบเดิม โดยการให้กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นที่ปรึกษาในคณะต่างๆ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.9 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๑)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ชุดเดิม และนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.10 โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา (หน่วยจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่จังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม : มอบ กองคลัง และ กองแผนงาน ประสานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง และนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.11 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.12 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (นำเสนอด้วยวาจา)

มติที่ประชุม : - นำไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วาระพิเศษ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.13 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : - นำไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๕๘ วาระพิเศษ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.14 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) เพื่อพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : - กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วาระ พิเศษ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.15 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล (เพิ่มเติม) ประจำปี ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ตัดผู้ถูกเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติขัดกับระเบียบฯ ตามที่ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอจาก จำนวน ๕ คน เป็น จำนวน ๔ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.4 รายงานผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.5 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่ม
ผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.6 รายงานผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศรอบชิงชนะเลิศ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

5.7 การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน
กรณีจำเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.8 งบประมาณรายจ่ายตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายทรงพล อินทเศียร