ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 12 วาระพิเศษ / 2558

เมื่อ 27 ตุลาคม 2558

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ไม่มี

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 ไม่มี

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ “กันเกราเกมส์” พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ “กันเกราเกมส์” พ.ศ. .... ดังนี้
๑. ให้เพิ่มข้อความ
- “ ข้อ ๘ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งของแต่ละฝ่ายดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) การจัดซื้อหรือจัดจ้าง ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการแข่งขันกีฬา และต้องมีใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน ที่ถูกต้องจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจรับ ๑ คน ”
- หมวด ๒ ค่าใช้สอย
ข้อ ๔ ค่าเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสิน ผู้แทนสมาคม หรือกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเคียงกัน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เหมาจ่ายค่าพาหนะเดินทางไปราชการทั้งไป-กลับ ตามระยะทางระหว่างต้นสังกัดถึงสถานที่จัดการแข่งขัน ในอัตราดังต่อไปนี้
(๑) ภายใน ๕๐ กิโลเมตร อัตรา ๒๐๐ บาท/คน
(๒) เกินกว่า ๕๐ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร อัตรา ๔๐๐ บาท/คน
(๓) เกินกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร อัตรา ๑,๐๐๐ บาท/คน
(๔) เกินกว่า ๓๐๐ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐๐ กิโลเมตร อัตรา ๒,๐๐๐ บาท/คน
(๕) เกินกว่า ๗๐๐ กิโลเมตร อัตรา ๓,๐๐๐ บาท/คน


- ข้อ ๗ อัตราค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๗.๑ ในวันจัดการแข่งขัน
ฝ่ายอนุกรรมการจัดการแข่งขัน ให้เบิกจ่ายค่าอาหารเหมาจ่าย ประเภทกีฬาละ
๘,๐๐๐ บาท/วัน
ฝ่ายสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ให้เบิกจ่ายค่าอาหารเหมาจ่าย ฝ่ายละ
๓,๐๐๐ บาท/วัน
๗.๒ สำหรับแขกพิเศษ
ค่าอาหาร ไม่เกินคนละ ๓๕๐ บาท/มื้อ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกินคนละ ๘๐ บาท/มื้อ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง นำไปปรับแก้ไขและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ด้วยวาจา)

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ดังนี้
๑. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนัก ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มอบทั้ง ๔ สำนักพิจารณาร่วมกันโดยให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเป็น ผู้ประสานงาน
๒. มอบทั้ง ๔ สำนัก พิจารณาร่วมกันในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของระบบการ
ประกันคุณภาพที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานของสำนักโดยใช้เป็นระบบเดียวกันทั้ง ๔ สำนัก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๑) มอบ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๒) มอบ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะให้ดำเนินการดังนี้
๑. มอบให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เพิ่มเติมข้อมูลผลการประเมิน
ระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรทั้งที่ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” และ “ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” เพื่อจะได้สะท้อนให้เห็นผลการดำเนินการที่แท้จริงของแต่ละหลักสูตร
๒. มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรในหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบในคราวต่อไป
๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการโดยผ่านคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย
จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรและรูปแบบของรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและเผยแพร่ให้แก่หลักสูตรในมหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการดำเนินงานและการเขียนรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรต่อไป
๔. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้ประสานหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่เป็นผู้ดูแลข้อมูลพื้นฐานเพื่อรองรับการดำเนินการระดับหลักสูตร เช่น ฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่-ดูแล) และฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ (สำนักงานบริหารงานวิจัย-ดูแล) ฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
๕. มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำปฏิทิน (Action plan) ในการปรับปรุง
หลักสูตร สำหรับหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่เริ่มรับนักศึกษาปีแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งต้องปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จและเสนอสภาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และรายงานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๑) มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๒) มอบ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ดังนี้
๑. มอบคณะ กองแผนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยเฉพาะ ๑) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ๒) แผนการบริการวิชาการ ๓) แผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยพิจารณาว่า ได้กำหนดตัวชี้วัดของแผนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนหรือไม่ และ ได้กำหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการไว้หรือไม่ ทั้งนี้ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
๒. มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักระดับมหาวิทยาลัย ในแต่ละองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และ เกณฑ์ ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ_๓ เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ในการนี้ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เป็นผู้ทำบันทึกแจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. มอบผู้รับผิดชอบหลักในระดับมหาวิทยาลัยในแต่ละองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ เป็นผู้ประสานเชิญผู้บริหารระดับคณะมาร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาจัดทำแนวทางการดำเนินงานและแบบการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘
๔. มอบให้คณะและผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ เกณฑ์ระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานจากจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งระดับหลักสูตร คณะ สำนัก และมหาวิทยาลัย ตาม (ร่าง) ปฏิทินการดำเนินงานการปรับปรุงผลการดำเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตรคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัย ในการนี้ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเป็นผู้ทำบันทึกแจ้งเวียนคณะและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. มอบคณะและผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ เกณฑ์ระดับมหาวิทยาลัยจัดทำค่าเป้าหมายการดำเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน กำกับ ติดตาม และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประสานข้อมูลกับคณะและหน่วยงานที่รับผิดชอบ และนำเสนอ (ร่าง) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๑) มอบ คณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๒) มอบ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.2 สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๑) ผลประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ
๒) เห็นชอบ แนวทางการเตรียมจัดทำ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน และการเก็บรวบรวมประกอบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ
๓) มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ นำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 ไม่มี

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปิดเวลา 15.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายทรงพล อินทเศียร