ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 13 / 2558

เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2558

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา น.

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

1.1 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

1.2 รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงทรงเสด็จฯ จังหวัดอุบลราชธานี”

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ประธานที่ประชุม ให้ความเห็นในการพิจารณาการแต่งกายร่วมกิจกรรม ขอให้มีความเหมาะสม และเป็นระเบียบ และมีรูปแบบเดียวกันเพื่อความสวยงามด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการร่วมกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ใน
หลวงทรงเสด็จฯจังหวัดอุบลราชธานี” ให้คณะ/สำนัก พิจารณาส่งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

1.3 ขอชี้แจงรายละเอียดนักศึกษาที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก และการวางแผน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

1.4 ร่วมต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 2

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมให้เพิ่มเติม ประเด็นการอภิปรายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในระเบียบวาระที่ ๔.๕ หน้า ๑๔ และ หน้า ๑๕ และแก้ไขมติที่ประชุม รายละเอียดดังนี้
“ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายประเด็นปัญหาและมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ประกอบการ
พิจารณาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ ของหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
๑. เนื่องจากจำนวนการรับนักศึกษา ของหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
ไม่เป็นไปตามแผน มีผลการรับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนการรับที่กำหนดใว้ตลอด ๕ ปี การศึกษาที่ผ่านมา อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของนักศึกษา
๒. การประกันคุณภาพการศึกษา มีผลคะแนนตัวบ่งชี้ต่างๆมีค่าคะแนนที่ต่ำ ระบบการ
บริหารจัดการหน่วยการเรียนการสอนนอกที่ตั้ง ยังไม่มีความเข้มแข็ง จะส่งผลกระทบต่อการใช้หลักสูตรร่วมกับคณะต่างๆ
๓. ปัญหาการก่อสร้าง พบว่า หากมหาวิทยาลัย เลือกดำเนินการก่อสร้างต่อไป จะพบ
ปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นปัญหาทั้งข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริง โดยจำแนกเป็นสองแนวทาง
แนวทางที่ ๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะต้องขออนุมัติกรอบวงเงินและความเหมาะสมของราคาและแบบรูปต่อคณะรัฐมนตรี ผ่านสำนักงบประมาณ เป็นครั้งที่ ๓ โดยไม่สามารถทราบความสำเร็จได้ว่าจะได้รับอนุมัติเมื่อใด ส่วนแนวทางที่ ๒ หาก มหาวิทยาลัย จะดำเนินการก่อสร้างต่อไป มีความเสี่ยงที่จะหาผู้รับจ้างไม่ได้หรือหากมีการปรับลดเนื้องานก่อสร้าง จะต้องขอปรับลดรายการ แบบรูป ต่อคณะรัฐมนตรีผ่าน สำนักงบประมาณ ซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่า จะได้รับความเห็นชอบเมื่อใด เนื่องจากระยะเวลา จะมีความสัมพันธ์กับกรณีขยายกันเงินเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๐๔,๓๕๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งต้องอุทธรณ์ ทุกรอบ ๖ เดือน เป็นภาระเกินสมควร
ดังนั้น จากประเด็นปัญหาข้างต้น ที่ประชุมจึงให้ชะลอการรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ ของหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
โดย คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เสนอว่าการจัดการเรียนการสอนของหน่วยจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งจังหวัดมุกดาหาร ที่ใช้หลักสูตรร่วมกับคณะบริหารศาสตร์ ทางคณะฯ ยินดีรับนักศึกษาของหน่วยจัดตั้งฯ มาเรียนที่คณะฯ ทั้งหมด โดยคณะ ฯ ยินดีให้การสนับสนุน เพื่อการคงไว้ซึ่งคุณภาพของนักศึกษา
มติที่ประชุม : ให้ชะลอการรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ ของหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากประเด็นปัญหาข้างต้น ”

มติที่ประชุม : รับรองรายงานตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี นายชญานนท์ แสงมณี นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ขยายเวลาการศึกษาให้กับ นายชญานนท์ แสงมณี ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการสูญเสียเวลาในการรอผลตอบรับจากวารสารหลายฉบับ และนักศึกษามีความพยายามอย่างต่อเนื่องอย่างเด่นชัดของนักศึกษา เพื่อให้ได้ตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติตามเกณฑ์หลักสูตรกำหนด และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๔๒๗ คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๒๖ คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพร้อมผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 ขอรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่คณะรับรองเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคง มีหนี้ค้างชำระ และขอความเห็นชอบให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษาที่ติดต่อขอชำระหนี้สินแล้ว ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริญญาเป็นปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ สำหรับนางสาวทศพร โล่เงิน รหัสประจำตัว ๕๔๑๔๔๐๑๐๔๑

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้ คณะศิลปศาสตร์ เสนอเหตุผลชี้แจงเพื่อประกอบการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริญญาเป็นปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ สำหรับนางสาวทศพร โล่เงิน รหัสประจำตัว ๕๔๑๔๔๐๑๐๔๑

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 วิธีรับเข้าศึกษาและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้ไข
- ๑.๒.๒ วิธีการรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยมีสัดส่วนการรับร้อยละ ๓๐ ของวิธีรับตรง (จำนวน ๑,๑๓๔ คน) โดยกำหนดเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และกลุ่มโควตารับตรงทั่วไปและการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และกลุ่มโควตาโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 การเข้าร่วมเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) สาขาวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 รายงานผลการดำเนินตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ )

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
และนโยบายการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 ขอปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณ-
สุขศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.15 กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
- เพิ่มข้อความในข้อ “ ข้อ ๒.๑ การผลิตบัณฑิต - นักศึกษา – ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ปกครอง และเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ศึกษา
ข้อมูล การวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการ เพื่อคัดเลือกโครงการเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.16 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 แนวทางการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

5.2 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ โครงการมหาวิทยลัยปลอดบุหรี่

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายทรงพล อินทเศียร