ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 14 วาระพิเศษ / 2558

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558

ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 -ไม่มี-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 -ไม่มี-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 -ไม่มี-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง) ประมาณรายจ่ายการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประขุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบทุกฝ่ายพิจารณาทบทวนงบประมาณในการดำเนินงานและจัดส่ง กองแผนงาน
เพื่อสรุปนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
๒. อนุมัติให้จัดซื้อพัดลม แทนการขอเช่าพัดลม (สำหรับฝ่ายที่ขออนุมัติเช่าพัดลม)
๓. มอบฝ่ายประสานงานกีฬาฯ ประสานการขอความอนุเคราะห์ จากกรมทหารราบที่ ๖
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
- รถยนต์ สำหรับรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากร ที่จะเดินทางไปจัดการแข่งขันกีฬา ณ สนามภายนอกมหาวิทยาลัย
-กำลังคน เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ในการแข่งขัน
-ที่พักสำหรับนักศึกษาที่ช่วยงานกีฬามหาวิทยาลัยในช่วงจัดการแข่งขันกีฬา
๔. ค่าโทรศัพท์เหมาจ่ายให้คงเดิมคือ ฝ่ายละ ๑,๐๐๐ บาท(ตลอดการแข่งขัน)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 -ไม่มี-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปิดเวลา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายทรงพล อินทเศียร