ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 15 / 2558

เมื่อ 1 ธันวาคม 2558

ห้องประุชมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ ๗

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ประธานที่ประชุม ฯ ขอความร่วมมือ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ให้มีการมอบหมายและเข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว เนื่องจากในวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกำหนดการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงทรงเสด็จฯ จังหวัดอุบลราชธานี”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประชาสัมพันธ์และชุมชมภายใน

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่
๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และค่าตอบแทนการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้ไข ดังนี้
๑. ปรับวิธีการเขียนประกาศ ทั้ง ๒ ฉบับ โดยประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ
๒. ปรับการเขียนคำนิยาม
๓. ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของประกาศ
๔. การจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาในประกาศ เขียนให้กระชับ รัดกุม ให้ผู้อ่านเข้าใจ และไม่ควรใช้ตารางในการเขียน
๕. การนำเสนอรายละเอียดในร่าง ประกาศ เสนอให้ประธาน หรือผู้รับผิดชอบการเขียน(ร่าง) ประกาศเป็นผู้นำเสนอและอภิปรายต่อที่ประชุม กรณีอาจมีประเด็นซักถามหรือต้องการทราบกรอบแนวคิดและรายละเอียดประกอบการพิจารณา

มติที่ประชุม : มอบ สำนักงานส่งเสริมการวิจัยฯ นำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา (ครั้งที่ ๓)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
จำนวน ๑๔ คน มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : ไม่อนุมัติ ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘ จำนวน ๑๔ คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เนื่องจากไม่อยู่ในเกณฑ์มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามกำหนดของปฏิทิน ฯ ข้อ ๙.๑

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขอเสนอให้เสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย แทนกรรมการที่ขอลาออกและเสนอชื่อเพิ่มในกลุ่มที่ยังไม่มีชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม : อนุมัติให้ รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ ลาออก ในวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และ มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ
สภามหาวิทยาลัย ประสานคณะ สำนัก ให้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรวบรวม
และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย และ
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา
๒๕๕๗ เพิ่มเติม ดังนี้
๑. ด้านการบริหารจัดการ
๑.๑) การจัดการความรู้(KM) มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานการจัดการความรู้ให้ครบทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
๑.๒) ด้านการประกันคุณภาพ เห็นชอบให้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดระบบการประกันคุณภาพตามบริบทของหน่วยงาน มอบรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศหารือผู้บริหารของทั้ง ๒ หน่วยงาน
๑.๓) มอบกองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาทบทวนโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ หากจำเป็นต้องปรับโครงสร้าง โดยเฉพาะสำนักงานสภาอาจารย์และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร ให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๑.๔) มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ และกองการ-เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นรายบุคคลร่วมกับคณะ/หน่วยงาน โดยควรจัดให้มีการวางระบบและกลไก การจัดทำข้อมูลสถิติ การจัดทำแผนอัตรากำลังและแผนบริหารบุคลากรในภาพรวมมหาวิทยาลัย


๑.๕) การพัฒนาและเพิ่มการสื่อสารภายในองค์กร เกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัย มอบรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กองแผนงาน และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารพบปะประชาคม จัดทำเอกสารเผยแพร่ จัดกิจกรรมผู้บริหารสัญจร
๒.ด้านการเรียนการสอน
๒.๑ ) มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และงานวิชาการของทุกคณะ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการการบริหารหลักสูตร จัดให้มีระบบตรวจสอบ แจ้งเตือน ระบบช่วยเหลือและสนับสนุนรวมทั้งแก้ไขปัญหาการดำเนินการของหลักสูตร รวมทั้งมีแนวทางการกำกับติดตามการดำเนินการของหลักสูตร และจัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของหลักสูตร
๒.๒) มอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ และ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ต้องกำกับติดตาม รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคณะเพิ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เช่น จัดอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะ
๓. ด้านการพัฒนานักศึกษา
- มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดทำแผนพัฒนานักศึกษา กำหนดวัตถุประสงค์ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายความสำเร็จ ที่สามารถประเมินไปถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่จะเสริมให้มีคุณลักษณะในแต่ละด้าน อย่างน้อย ๕ ด้านตามเกณฑ์
๔. ด้านการวิจัย
-- มอบ รองธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม จัดทำกระบวนการกำกับติดตามการทำงานวิจัยให้แล้วเสร็จ และผลักดันส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้น ในระดับชาติและนานาชาติ
๕. ด้านการบริการวิชาการ
- มอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม และ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย กำหนดให้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการในชุมชนเป้าหมาย ให้มีอาจารย์ที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ และเป็นอาจารย์จากทุกคณะ
๖. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- มอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม และ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย กำหนดการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบในระดับคณะด้านการกำหนดตัวบ่งชี้และวิธีประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และทบทวนแบบฟอร์มที่เอื้อต่อการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้างต้น ทั้งนี้มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ แจ้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.5 แนวทางการดำเนินงานโครงการ (Smart Classroom) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
- คณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ควรศึกษาและวิเคราะห์
ถึงแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ และการสร้างห้องเรียนแบบ Smart Classroom อย่างชัดเจน และนำไปจัดแผนพัฒนา รวมทั้งสรุปความต้องการเช่น ด้านทรัพยากรที่ต้องการ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนเชิงนโยบาย และมาตรการที่จะสามารถระบุผู้รับผิดชอบ ร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : มอบ คณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑
จัดทำโครงการการดำเนินงานเต็มรูปแบบเพื่อให้เห็นค่าเป้าหมายสู่ตัวชี้วัด ความสำเร็จ เชิงยุทธศาสตร์ มีการกำหนดแผนเชิงนโยบาย เป็นระยะสั้นระยะยาว เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

มติที่ประชุม : มอบ คณะเภสัชศาสตร์ นำส่ง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อพิจารณา (ร่าง) ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเภสัชศาสตร์

4.7 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.8 กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นวันอังคารสัปดาห์แรกของเดือน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและแนวทางการ
บริหารเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.3 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง ผู้จัดการงานวิจัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.5 การจัดงาน “เกษตรอีสานใต้ ประจำปี ๒๕๕๙”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

5.6 การเป็นเจ้าภาพร่วมโครงการประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ “เพื่อ
ความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

5.7 การดำเนินการการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายทรงพล อินทเศียร