ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 16 วาระพิเศษ / 2558

เมื่อ 15 ธันวาคม 2558

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 16.00 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

1.1 -ไม่มี-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

1.1

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

1.1 -ไม่มี-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

1.1

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม

2.1 -ไม่มี-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

2.1

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

2.2

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

2.3

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 -ไม่มี-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

2.1

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

2.2

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

2.3

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

0.0 -

มติที่ประชุม : -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

0.0 -

มติที่ประชุม : -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

3.1 -ไม่มี-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0 -

มติที่ประชุม : -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

0.0 -

มติที่ประชุม : -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

3.1 -ไม่มี-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0 -

มติที่ประชุม : -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

0.0 -

มติที่ประชุม : -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

3.1 -ไม่มี-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : เห็นชอบ กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.1

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ สมควรได้รับปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2.ศาสตราจารย์(พิเศษ) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร สมควรได้รับแพทยศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยจิตรา สมควรได้รับศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.4

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : เห็นชอบ กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.1

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ สมควรได้รับปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2.ศาสตราจารย์(พิเศษ) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร สมควรได้รับแพทยศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยจิตรา สมควรได้รับศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.4

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 -ไม่มี-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายทรงพล อินทเศียร