ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1 / 2559

เมื่อ 12 มกราคม 2559

ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ขอเชิญร่วมเปิดงานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2558 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 16/2558 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 -ไม่มี-

มติที่ประชุม : -ไม่มี-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 ขออนุมัติปรับแผนงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 1

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557

มติที่ประชุม : เห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 ราย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปรายละเอียดดังนี้
1. นายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ สมควรได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. ศาสตราจารย์(พิเศษ) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร สมควรได้รับแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยจิตรา สมควรได้รับศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม : - ไม่มี -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปิดเวลา 17.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายทรงพล อินทเศียร