ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2 วาระพิเศษ / 2559

เมื่อ 20 มกราคม 2559

ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 14.00 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม : - ไม่มี -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม : - ไม่มี -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ รองศาสตราจารย์วินิท เจริญใจ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การปรับปรุงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมให้จำนวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 (ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายในกรณีที่นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญยาตรี ที่รับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558

มติที่ประชุม : เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายในกรณีที่นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปปริญญาตรี ที่รับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 การจัดสรรค่าหน่วยกิตให้กับคณะวิชาที่ให้บริการการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือวิชาอื่นๆ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายของนักศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ที่รับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดสรรอัตราค่าหน่วยกิตให้กับคณะวิชาที่ให้บริการการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาอื่นๆ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ของนักศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ที่รับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

0.0 -ไม่มี -

มติที่ประชุม : - ไม่มี -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปิดเวลา 16.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายทรงพล อินทเศียร