ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 4 / 2559

เมื่อ 1 มีนาคม 2559

ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคและ Mini TCDC

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 เครือข่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและท้องถิ่น

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

1) ระเบียบวาระที่ 4.5 หน้าที่ 16 (ในตาราง ข้อ 3 จุดแข็ง/จุดเด่น ช่อง University Sains Malaysia)
จากเดิม
2. ด้าน socail administration pharmacy

แก้ไขเป็น
2. ด้าน Social Administration Pharmacy


2) ระเบียบวาระที่ 4.5 หน้าที่ 16 - 17 (ในตาราง ข้อ 4 ความร่วมมือ ... ช่อง Monash University
Malaysia)
จากเดิม
Mohash University Malaysia

แก้ไขเป็น
Monash University Malaysia

3) ระเบียบวาระที่ 4.8 หน้าที่ 26 มติที่ประชุม
จากเดิม
มติที่ประชุม : มอบคณะรัฐศาสตร์ไปพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนตามภาระงานสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรเสาร์- อาทิตย์) คณะรัฐศาสตร์ ขัดกับระเบียบกระทรวงการคลังหรือไม่ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายค่าสอนตามภาระงานสอนโดยให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และหากมีความจำเป็นที่จะต้องออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ต่อไป

แก้ไขเป็น
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็น หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนตามภาระงานสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรเสาร์- อาทิตย์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์ไปพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯนี้ ขัดกับระเบียบกระทรวงการคลังหรือไม่ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายค่าสอนตามภาระงานสอนโดยให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และหากมีความจำเป็นที่จะต้องออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4) ระเบียบวาระที่ 4.11 หน้าที่ 29 บรรทัดที่ 4
จากเดิม
3) 1011 เป็นรหัส GE ในรายวิชาบูรณาการของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แก้ไขเป็น
3) 1013 เป็นรหัส GE ในรายวิชาบูรณาการของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

5) ระเบียบวาระที่ 4.13 หน้าที่ 31 บรรทัดที่ 24 มติที่ประชุม
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ ...

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรับแก้ ...


6) ระเบียบวาระที่ 4.14 หน้าที่ 33 บรรทัดที่ 4 มติที่ประชุม
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษา จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป


7) ระเบียบวาระที่ 4.15 หน้าที่ 33 ในตางรางที่ 2 ช่องรายการรวมค่าธรรมเนียมการศึกษา
จากเดิม
ช่องที่ 1 0 - 3 หน่วยกิต จากเดิม 3,500
แก้ไขเป็น
ให้แก้ไขตัวเลขผลรวม 5,000


8) ระเบียบวาระที่ 4.15 หน้าที่ 34 บรรทัดที่ 18 มติที่ประชุม
จากดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลภายนอก ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เป็นชาวต่างชาติ ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557
2. การจัดสรรค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างสถาบันและบุคคลภายนอก ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย จัดสรรให้มหาวิทยาลัย จำนวน 2,000 บาท ที่เหลือจัดสรรให้คณะเจ้าของนักศึกษา ทั้งนี้ หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในคณะอื่นให้จัดสรรตามค่าสอน
3.ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติให้จัดสรรแก่มหาวิทยาลัย
4.ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเกิน 9 หน่วย ให้เก็บค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายและจัดสรรตามเกณฑ์ปกติ

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้จัดเก็บดังนี้
1.1 นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลภายนอก ให้จัดเก็บตาม ตาราง (1) และตาราง (2)
1.2 นักศึกษาและบุคคลภายนอก ที่เป็นชาวต่างชาติ ให้จัดเก็บตาม ตาราง(1) และตาราง(2) และค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้จัดสรรดังนี้
2.1 นักศึกษาต่างสถาบันและบุคคลภายนอก ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
มหาวิทยาลัย จัดสรรให้มหาวิทยาลัย จำนวน 2,000 บาท ที่เหลือจัดสรร
ให้คณะที่นักศึกษาสังกัด ทั้งนี้ หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในคณะอื่นให้จัดสรรตามค่าสอน ในอัตรา 300 บาท/หน่วยกิต ในวิชาบรรยาย และ 600 บาท/หน่วยกิต ในวิชาปฏิบัติการ
2.2 ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติให้จัดสรรแก่มหาวิทยาลัยทั้งหมด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและอัตราค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายการจัดอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

3.2 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการวิจัย ผลงานทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ และมอบคณะพยาบาลศาสตร์ ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลังปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.2 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงาน หารือกับสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 5)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.5 การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.6 ร่างกำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และร่างประกาศปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.7 ขอเลื่อนตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบแนวทางที่ 2

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.9 ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก และสถาบัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบค่าเป้าหมายทุกระดับ ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศนำเสนอ ทั้งนี้ มอบสำนักงานประกันคุณภาพฯ และคณะ พิจารณาตรวจสอบค่าเป้าหมายแต่ละระดับให้ถูกต้องและครบถ้วน และมอบสำนักงานประกันคุณภาพฯ ตั้งข้อสังเกตและวิเคราะห์การตั้งค่าเป้าหมายแต่ละระดับก่อน นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.10 แนวทางการประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อการรับรองหลักสูตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กรณีหลักสูตรที่มีมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑)

มติที่ประชุม : เห็นชอบแนวทางที่ 1 ให้เสนอรายชื่อหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามที่ สกอ. กำหนดทั้งหมดจำนวน 7 หลักสูตร และมอบสำนักงานประกันคุณภาพฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.11 แนวทางการวิเคราะห์คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่าง ๆ ของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม : ถอนเรื่องเนื่องจากความผิดพลาดในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.12 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Faculty of Medicine and Health Science, Universitas of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ และ รอบที่ ๒ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.15 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองจ่ายมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 625 KVA ประจำศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ในวงเงิน ๔,๘๓๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ โดยใช้เงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการใช้เงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.16 แผนการดำเนินงานเพื่อผลักดันนโยบายการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รู้จักดำรงชีพในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่พึ่งของสังคมได้ รวมทั้งนำแผนกลยุทธ์ไปพัฒนาต่อตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.17 การส่งคืนที่ราชพัสดุ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้รอผลการพิจารณาจากกรมธนารักษ์ ที่ขอคืนที่ดิน 700 ไร่ ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

4.18 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 งาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 (Regional Research Expo 2016)”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 โครงการ Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม ประจำปี 2559

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 การจัดงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : งานวิจัยขายได้” ประจำปี 2559

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 การเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.5 สรุปสถิติการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยของหน่วยงานต่าง ๆ
ประจำปี 2558

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.6 ผลการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ได้รับการบรรจุในหนังสือผลงานด้านการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.7 รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.พ.2559) และรายชื่อนักศึกษาชั้นปี่ที่ 7 - 8

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.8 แนวทางให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.9 เครือข่ายเชิงประเด็น C “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่นและชุมชน” ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.10 โครงการอบรมพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

ปิดเวลา 18.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง