ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6 / 2559

เมื่อ 5 เมษายน 2559

ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 มอบหมายภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2559

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้

1) ระเบียบวาระที่ 4.13 หน้าที่ 31
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป


2) ระเบียบวาระที่ 4.15 หน้าที่ 34
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ โดยให้ปรับแก้จำนวนเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย เพื่อจัดซื้อเครื่องกำเนินไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 625 KVA ประจำศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นเงินจำนวน 4,830,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ในวงเงิน ๔,๘๓๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ โดยใช้เงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการใช้เงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและค่าใช้จ่ายการจัดอบรม พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะพยาบาลศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 6)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายเวลาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี รอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ของ นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาสรุปขั้นตอน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการและระเบียบปฏิบัติในการขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.5 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.6 ขออนุมัติใช้แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สรุปจำนวนใบเสร็จและรายรับทั้งหมดในแต่ละวัน โดยแนบสำเนาใบเสร็จและนำส่งกองคลังทุกวัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.7 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าในการจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.8 (ร่าง) รายงานประจำปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานงบการเงินคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2558

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

5.2 รายงานเรื่องโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 4)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

5.3 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.4 กำหนดการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.5 สถิติข้อมูลนักศึกษา ที่ถูกดำเนินการทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.6 สรุปผลการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

ปิดเวลา 16.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง