ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 9 / 2559

เมื่อ 7 มิถุนายน 2559

ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2559

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม : ให้ชะลอเรื่อง เพื่อให้สำนักงานกฎหมายและนิติการ รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 8)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบกำหนดการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
2. การสนับสนุนงบประมาณ ให้คณะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนต่าง โดยคิดเฉลี่ยเป็นรายบุคคลตามจำนวนนักศึกษา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 กำหนดการใช้ระบบบริการการศึกษา (REG) ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษา พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษา พ.ศ. 2559 พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 (ร่าง) แนวปฏิบัติการใช้และการให้บริการห้องเรียนอาคารเรียนรวม

มติที่ประชุม : มอบกองบริการการศึกษา ปรับปรุงอัตราค่าบริการห้องเรียนอาคารเรียนรวมเป็นอัตราเหมาจ่าย ตามข้อเสนอแนะที่ประชุม และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 พิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 60 ทุน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภท และคณะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
2. รายละเอียดรายได้ค่าใช้จ่ายสำหรับ คณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559
3. การวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.8 การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
2. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.9 สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา2558 รอบ 9 เดือน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ขอถอนเรื่อง เนื่องจากขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.10 พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. รองอธิการบดีหรือคณบดี จำนวน 2 คน
1.1 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ
1.2 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คนแต่ไม่เกิน 2 คน
2.1 นายราชพร ปทะวานิช กรรมการ
2.2 นายมานิต รุจิวโรดม กรรมการ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน
3.1 นายนภดล พัฒนะศิษอุบล กรรมการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.11 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.… และมอบโรงพิมพ์ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โรงพิมพ์ ม.อุบลฯ

4.12 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.13 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือ และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับแก้ กิจกรรมโครงการที่ 2,4 และ 5 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.15 ปฏิทิน/นโยบายและแนวทางการจัดทำและการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.16 รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.18 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.19 (ร่าง) รายงานประจำปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สำนักวิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.20 (ร่าง) นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 การจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 รายงานผลการรับสมัครและผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.2 ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.3 กำหนดการทดสอบความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2559

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.4 การกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E- Meeting

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

6.5 รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.6 รายงานการประชุมเรื่อง การขอคืนพื้นที่ราชพัสดุเพื่อนำมารองรับโครงการ Social Enterprise

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.7 การจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2559

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

6.8 โครงการสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 8 (ปี 2559)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

ปิดเวลา 17.30
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง