ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 11 วาระพิเศษ / 2559

เมื่อ 21 กรกฏาคม 2559

ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม : -ไม่มี -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม : - ไม่มี -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม : - ไม่มี -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 - 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียนและคู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาข้อร้องเรียน

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานกฎหมายและนิติการ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนาม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

4.4 ข้อมูลตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

ปิดเวลา 13.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง