ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 12 / 2559

เมื่อ 2 สิงหาคม 2559

ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม : - ไม่มี -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2559
เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการสำเร็จการศึกษา ของนางสาวจารุวรรณ ศรีอึ่ง รหัสประจำตัว 5121441387

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้และการให้บริการห้องเรียนอาคารเรียนรวม

มติที่ประชุม : มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 10)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ขอความเห็น กรณีชำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ราย นางสาววีรนุช อุดมคำ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นควรให้เสนออธิการบดี โดยให้ นางสาววีรนุช อุดมคำ ชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา จำนวน 2,500 บาท เนื่องจากเทียบเคียงกับนักศึกษาที่อยู่ในระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 รายงานค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ระหว่างวันที่ 9 - 18 มกราคม 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลังปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.4 ขอความเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Kochi ประเทศญี่ปุ่น

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.5 ขอความเห็นชอบต่ออายุข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Yamaguchi University, Faculty of engineering ประเทศญี่ปุ่น

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.6 ขอความเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย

มติที่ประชุม : : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.7 การเข้าร่วมในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ หารือกับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ที่มีความสนใจในทั้งประเด็นหลักและประเด็นรองต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.8 การดำเนินงานโครงการพัฒนาแผนแม่บทอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง

มติที่ประชุม : เห็นชอบในกรอบแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.9 กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ในส่วนเงินงบประมาณ แผ่นดิน (ณ 30 มิถุนายน 2559)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 ขอความเห็นชอบการเลื่อนแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 ขอความเห็นชอบชะลอการรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 รายงานผลการสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำปี 2558

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการรับสมัครและผลการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.2 การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในกรณีจำเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย

มติที่ประชุม : รับทราบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.3 (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.4 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน การรับทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ฉบับ ทบทวนใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

มติที่ประชุม : 1. (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และสำนัก
2. (ร่าง) แนวทางการพิจารณาและรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

6.2 ขอปรับอัตราค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยให้เริ่มใช้อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

6.3 สรุปผลการจัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6.4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมลงนามความร่วมมือ “ประชารัฐร่วมใจยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6.5 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณีนายเทิดศักดิ์ ปุระมงคล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย คือ โคเจาะกระเพาะที่คณะเกษตรศาสตร์ ได้ตายลงในช่วงทำการทดลอง ทำให้ต้องขอความอนุเคราะห์ใช้โคและสถานที่ทดลอง ณ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น เป็นเหตุให้การทดลองไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะเกษตรศาสตร์ ปรับแก้ไขและลำดับข้อมูล ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

6.6 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กรณีนายดนุพัฒน์ ดวงมาลัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย คือ การรอการพิจารณาให้ได้รับการตอบรับจากวารสาร อยู่เหนือการควบคุมของนักศึกษา อีกทั้งนักศึกษายังแสดงถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการวางแผนเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ก่อนครบกำหนดเวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปี และได้สอบผ่านวิทยานิพนธ์ รวมถึงส่งวารสารไปตีพิมพ์ก่อนครบกำหนดเวลาการศึกษาอีกด้วย และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขและเพิ่มเติมเหตุผลก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

6.7 การพิจารณา (ร่าง) MOA ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Faculty of Oriental Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam
National University, Hanoi (เรื่องสืบเนื่อง)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) MOA และมอบคณะศิลปศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

ปิดเวลา 15.30
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง