ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 13 วาระพิเศษ / 2559

เมื่อ 26 สิงหาคม 2559

ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม : - ไม่มี -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม : - ไม่มี -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม : - ไม่มี -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ยืนยันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และให้คณะ/สำนัก ใช้ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงาน เนื่องจากกระบวนการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการประชุมระดมสมองจากทุกภาคส่วน และสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 แต่ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจักได้ดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 นวัตกรรมพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand 4.0

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 12.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง