ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 14 / 2559

เมื่อ 5 กันยายน 2559

ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการแสดงปาฐกถา เรื่อง การนำวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติจริง ระยะที่ 2

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 โครงการกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2559

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. หน้าที่ 39 ระเบียบวาระที่ 6.5
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะเกษตรศาสตร์ ปรับแก้ไขและลำดับข้อมูล ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย คือ โคเจาะกระเพาะที่คณะเกษตรศาสตร์ ได้ตายลงในช่วงทำการทดลอง ทำให้ต้องขอความอนุเคราะห์ใช้โคและสถานที่ทดลอง ณ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น เป็นเหตุให้การทดลองไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะเกษตรศาสตร์ ปรับแก้ไขและลำดับข้อมูล ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

2. หน้าที่ 40 ระเบียบวาระที่ 6.6
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขและเพิ่มเติมเหตุผลก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย คือ การรอการพิจารณาให้ได้รับการตอบรับจากวารสาร อยู่เหนือการควบคุมของนักศึกษา อีกทั้งนักศึกษายังแสดงถึงความพยายามอย่างต่อเนื่อง
ในการวางแผนเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ก่อนครบกำหนดเวลาในการศึกษาประมาณ ๑ ปี และได้สอบผ่านวิทยานิพนธ์ รวมถึงส่งวารสารไปตีพิมพ์ก่อนครบกำหนดเวลาการศึกษาอีกด้วย และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขและเพิ่มเติมเหตุผลก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม : - ไม่มี -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.2 ขออนุมัติแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. ให้ชะลอการแก้ไขประกาศดังกล่าว เพื่อรอการแก้ไขและปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ... ให้แล้วเสร็จก่อน
2. มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นัดประชุมหารือร่วมกับ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน เพื่อพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ... และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

4.3 สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559) ระดับสำนัก
2. ข้อสังเกตการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน ระดับสำนัก (หน่วยงานสนับสนุน)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.4 แนวทางการจัดทำแผนยกระดับ ระดับหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2558 - 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.5 พิจารณา (ร่าง) ประกาศแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 พิจารณาเพิ่มวิธีการรับและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตผ่านระบบรับตรง (Direct Admission) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
ปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 แผนยุทธศาสตร์ คณะ/สำนัก ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564

มติที่ประชุม : - ผู้อำนวยการกองแผนงาน แจ้งถอนเรื่อง เนื่องจากจะต้องปรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ/สำนัก -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : - ผู้อำนวยการกองแผนงาน แจ้งถอนเรื่อง เนื่องจากจะนำไปประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เป็นวาระพิเศษ ในวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559
เวลา 13.30 - 16.30 น. -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 11)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 หลักเกณฑ์การใช้ชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.2 การชื้อขายปริญญาปลอมผ่านสื่อสังคม (Social Media)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.3 คำอธิบาย (เพิ่มเติม) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.4 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” เรื่อง แนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของคณะและมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รัทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.5 กรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลังการปรับลด

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.6 รายงานผลการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.7 โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ ภาคอีสานตอนล่าง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 ขออนุมัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 และใช้ระยะเวลาศึกษาเกินกำหนด

มติที่ประชุม : มอบกองบริการการศึกษา ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.2 ขอความเห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.3 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.4 งบประมาณรายจ่ายตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการอบรม อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ในการจัดอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

มติที่ประชุม : มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิยาลัยฯ และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

6.6 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

6.8 รายงานผลความก้าวหน้า การดำเนินงานด้านการศึกษานานาชาติ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ปิดเวลา 17.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง