ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 15 วาระพิเศษ / 2559

เมื่อ 19 กันยายน 2559

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

0.0 ไม่มี

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

มติที่ประชุม : คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ถอนเรื่อง เนื่องจากต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเปิดหลักสูตร เพื่อเทียบเคียงข้อมูลการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลกับมหาวิทยาลัยอื่น และเสนออธิการบดี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานในการจัดอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

มติที่ประชุม : คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ถอนเรื่อง เนื่องจากต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเปิดหลักสูตร เพื่อเทียบเคียงข้อมูลการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลกับมหาวิทยาลัยอื่น และเสนออธิการบดี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการให้มีการลงนามใน MOU ของเครือข่ายการจัดการความรู้ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับเนื้อหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตความร่วมมือให้เป็นหมวดหมู่และชัดเจน และเสนอไปยังผู้ประสานงานเครือข่ายก่อนมีการลงนาม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.2 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1.เห็นชอบการขอใช้เงินคงเหลือสะสมของคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักงานอธิการบดีเพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้เงินคงเหลือสะสมสำหรับตั้งประมาณการรายจ่ายในรายการลำดับที่ 2 เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารโรงประลองวิศวกรรมไฟฟ้า และศูนย์วิจัยร่วม (EN7) จำนวน 10,228,800 บาท และรายการลำดับที่ 3 เพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1,361,800 บาท รวมเป้นงบประมาณ จำนวน 11,590,600 บาท
3.เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีจำเป็นเร่งด่วนต้องเบิกจ่าย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ ร เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0 ไม่มี

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปิดเวลา 17.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง