ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 16 / 2559

เมื่อ 4 ตุลาคม 2559

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนกงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2559

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดีงนี้
หน้าที่ 7 ระเบียบวาระที่ 4.2
จากเดิม มติที่ประชุม มอบผู้ช่วยอฺะการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สินดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณพิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ... โดยเชิญประชุมคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น.
เป็น มติที่ประชุม เห็นชอบดังนี้
1.ให้ชะลอการแก้ประกาศดังกล่าว เพือรอการแก้ไขและปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ.... ให้แล้วเสร็จก่อน
2.มอบผู้ช่วยอฺะการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สินนัดประชุมหารือร่วมกับ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน เพื่อพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ... และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1.เห็นควรชะลอการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ... เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินให้ครอบคลุมการจ่ายเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านวิชาการและการพัฒนาบัณฑิต
2.มอบกองคลังปรับปรุงแก้ไข ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ถอนเรื่อง เพื่อดำเนินการด้านเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.3 ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด นายชุมสันติ แสนทวีสุข นักศึกษาปริญญาเอก ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.4 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 คน

มติที่ประชุม : คณะกรรมการส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา กรณีนางสาวชลดา สินทร และมีคณะกรรมการ 4 ท่าน ที่เห็นสมควรว่าไม่อนุมัติอนุปริญญา เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินรายวิชา คือ ได้รับการประเมินเป็นสัญลักษณ์ U ดังนี้
1.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
2.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
3.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
4.ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
และ 1 ท่านมีความเห็นสมควรให้อนุมัติปริญญาตรี คือ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เนื่องจาก U ไม่มีค่าคะแนน
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติอนุปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญยาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1,926 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 9 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกาาในกรณีมีหนี้ค้างชำระ จำนวน 57 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องชำระหนี้ที่ค้างให้แล้วเสร็จ เพื่อกองบริการการศึกษาจะเสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.9 สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกาา 2558

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1.เห้นชอบการเปลี่ยนแปลงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
2.เห็นชอบผลประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้นำเสนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผลการประเมินระดับคณะ และรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 ก่อนนำเสนอสภาหาวิทยาลัย
3.เห็นชอบให้ดำเนินการตามที่สำนักงานประกันคุณภาพและสารสนเทศเสนอ ดังนี้
3.1 กรณีข้อเสนอแนะตามรายตัวบ่งชี้ เห็นควรอบผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ และเห็นควรมอบสำนักงานปะกันคุณภาพและสารสนเทศ รวบรวมและรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
3.2 กรณีข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการแนวปฏิบัติการเผยแพร่หลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร (Thai Qualification Register, TQR) เห็นชอบตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ
3.3 ในกรณีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรกรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ เห็นชอบให้ดำเนินการตามแนวทางที่ 3
4. มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนของการปรับปรุงหลักสูตร ให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.10 รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน (รอบ 12 เดือน) ปีการศึกษา 2558

มติที่ประชุม : เห้นชอบรายงานผลการดำเนินงาน ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน และแนวทางการดำเนินงานที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.11 ระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559

มติที่ประชุม : เห้นชอบดังนี้
1.เห้นชอบให้คณะดังต่อไปนี้ ใช้องค์ประกอบและตัวชี้วัดระดับหลักสูตรของสภาวิชาชชีพในการประกันคุณภาพฯ ปีการศึกาา 2559 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
2) หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3) หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
2.เห็นชอบระบบประกันคุณภาพปีการศึกษา 2559 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.12 ขอใช้พื้นที่อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการทางเทคโนโลยยีชีวภาพ (CTB)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ใช้พื้นที่อาคารศูนญืเครื่องมือกลางและปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ (CTB) เพื่อจัดทำเป็นร้านจำหน่ายสินค้าของมหาวิทยาลัย (UBU Spark Shop) และมอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดทำร่างแบบการปรับปรุงพื้นที่แะเสนอสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงพื้นที่ต่อไป
2. ศึกษา และเสนอรูปแบบการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าดังกล่าว และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

4.13 ขออนุมัติให้สำนักงานหอพักไปสังกัดหน่วยงานในมหาวิทยลัย

มติที่ประชุม : เห้นชอบดังนี้
1.เห็นชอบให้สำนักงานหอพักไปสังกัดสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จนกว่าจะมีการปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555
2.มอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิ?ธิประโยชน์ แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 โดยให้ใช้คำว่า "ฝ่ายหอพักนักศึกษา" แทนคำว่า "สำนักงานหอพัก"
3.มอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดำเนินการแต่งตั้ง "หัวหน้าฝ่ายหอพักนักศึกษา" เป็นหัวหน้าหอพักส่วนกลางไปพลางก่อน
4.เห้นชอบให้หอพักที่สังกัดคณะ ให้ต้นสังกัดเป็นผู้ดูแลโดยใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไข พ.ศ. ...

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.14 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2559

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุ่ศตวรรษที่ 21 ปี 2559 พร้อมรูปภาพประกอบแสดงผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.15 แผนและกิจกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2560

มติที่ประชุม : เห้นชอบแผนและกิจกรรมโครงการพัมนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมณ 2560 และมอบคณะวิทยาศาสตร์ คระวิสวกรรมสาสตร์ และคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข) เสนอ Proposal ในส่วนของการบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ ส่งคณะทำงานดำเนินงานตามโครงงการ/กิจกรรม แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม : รับทราบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

5.2 การเปลี่ยนแปลงผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.3 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 การขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.5 การประชุมระดมความเห็นเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.6 การประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 ขอควาเมห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องงกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานระบุปัญญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.5 การเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ประจำปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.6 บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณพิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลศรีสะเกษ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

6.7 การให้ความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธษนี ในรายการ "มูลมังอีสาน"

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบงานประชาสัมพันธ์ ประสานคณะในการผลิตรายการ ตามแผนการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 "ฮีต 12 คอง 14"

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประชาสัมพันธ์และชุมชมภายใน

6.8 งบประมาณรายจ่ายตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.9 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

มติที่ประชุม : วาระลับ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6.10 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2559

มติที่ประชุม : วาระลับ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6.11 ขออนุมัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญยาตรี พ.ศ. 2559 สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 และใช้ระยะเวลาเกินกำหนด

มติที่ประชุม : อนุมัติ โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการเรียนที่ 1/2558 เป็นต้นไป ในส่วนของเกณฑ์ในการจัดสรรให้เป็นไปตามระบบใหม่

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 17.30
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง