ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 17 วาระพิเศษ / 2559

เมื่อ 25 ตุลาคม 2559

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

0.0

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

0.0

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2558

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2558 และข้อสังเกตจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
2. เห็นชอบแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2559 ดังนี้
2.1 ให้คณะวิชา พิจารณานำผลจากการประเมินคุณภาพภายใน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2559 และมอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เป็นผู้ติดตามรวบรวม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
2.2 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน นำผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ไปใช้ในการจัดทำแผนส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะวิชา
และเป็นผู้ประสานหลักในการวางระบบการส่งเสริม กำกับติดตามการดำเนินงานของคณะวิชา
และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2559 และมอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เป็นผู้ติดตามรวบรวม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
2. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก
ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ ดังนี้
2.1 ให้ทุกสำนักหารือร่วมกันเพื่อพิจารณา ปรับปรุง/พัฒนา องค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้
ที่สอดคล้องตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ภายในเดือนมกราคม 2560 เพื่อจะได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ติดตามรวบรวม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อไป
2.2 ให้แต่ละสำนักพิจารณาจัดทำแผนการปรับปรุง และพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ภายในเดือนมกราคม 2560 ทั้งนี้
มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ติดตาม รวบรวม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.3 สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

ปิดเวลา 16.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง