ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 18 / 2559

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การจัดสถานที่ถวายสักการะ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานกาประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้
1. หน้าที่ 3 ระเบียบวาระที่ 3.1
จากเดิม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ถอนเรื่อง เนื่องจากจะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเปิดหลักสูตร เพื่อเทียบเคียงข้อมูลการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และเสนออธิการบดีโดยเร่งด่วน
แก้ไขเป็น
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ถอนเรื่อง เนื่องจากจะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเปิดหลักสูตร เพื่อเทียบเคียงข้อมูลการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และเสนออธิการบดี
2.หน้าที่ 3 ระเบียบวาระที่ 3.2
จากเดิม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ถอนเรื่อง เนื่องจากจะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเปิดหลักสูตร เพื่อเทียบเคียงข้อมูลการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และเสนออธิการบดีโดยเร่งด่วน
แก้ไขเป็น
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ถอนเรื่อง เนื่องจากจะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเปิดหลักสูตร เพื่อเทียบเคียงข้อมูลการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และเสนออธิการบดี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้
1.หน้าที่ 5 ระเบียบวาระที่ 3.1
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. เห็นควรชะลอการออก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ....
2. มอบกองคลัง ส่ง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ... ให้ที่ปรึกษากำหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และมอบกองคลังปรับปรุงแก้ไข ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. เห็นควรชะลอการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ... เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงระเบียบการเงินและทรัพย์สิน ให้ครอบคลุมการจ่ายเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านวิชาการและการพัฒนาบัณฑิต
2. มอบกองคลังปรับปรุงแก้ไข ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในครั้งต่อไป

2.หน้าที่ 9 ระเบียบวาระที่ 4.4
จากเดิม
มติที่ประชุม : เสียงส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบอนุปริญญา กรณีนางสาวชลดา สินทร และมีคณะกรรมการ 4 ท่าน ที่ไม่เห็นสมควรอนุมัติอนุปริญญา เนื่องจากเห็นควรอนุมัติปริญญาตรี ดังนี้
1.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
2.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
3.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
4.ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : คณะกรรมการส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบอนุปริญญา กรณีนางสาวชลดา สินทร และมีคณะกรรมการ 4 ท่าน ที่เห็นสมควรไม่อนุมัติอนุปริญญา เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินรายวิชา คือ ได้รับการประเมินเป็นสัญลักษณ์ U ดังนี้
1.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
2.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
3.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
4.ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และ 1 ท่านเห็นสมควรให้อนุมัติปริญญาตรี คือ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เนื่องจาก U ไม่มีค่าคะแนน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

3.หน้าที่ 19 ระเบียบวาระที่ 4.9
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
2. เห็นชอบผลประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาผลการประเมินระดับคณะ และ รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559
3.3 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร กรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแล้วแต่ยังมีนักศึกษาค้างอยู่
4. เห็นชอบ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ 3 “ไม่ต้องจัดให้มีการประเมินของหลักสูตรที่ปิดหลักสูตรแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร แต่ให้หลักสูตรดังกล่าว รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน พิจารณา”
แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
2. เห็นชอบผลประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 และนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาผลการประเมินระดับคณะ และ รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.3 ในกรณีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร กรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิด
หลักสูตรแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ 3
4. มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนของการปรับปรุงหลักสูตร
ให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด

4.หน้าที่ 26 ระเบียบวาระที่ 4.11
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบระบบประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ของ 3 หลักสูตรตามที่คณะเสนอ ดังนี้
แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
๑. เห็นชอบให้คณะดังต่อไปนี้ ใช้องค์
ประกอบและตัวชี้วัดระดับหลักสูตรของสภาวิชาชีพ ในการประกันคุณภาพฯ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

5.หน้าที่ 29 ระเบียบวาระที่ 4.13
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
4. เห็นชอบให้หอพักที่สังกัดคณะ ให้คณะต้นสังกัดเป็นผู้ดูแลต่อไป
แก้ไขเป็น
4. เห็นชอบให้หอพักที่สังกัดคณะ ให้คณะต้นสังกัดเป็นผู้ดูแลโดยใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไข พ.ศ. ....

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

0.0

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกแรกเข้าศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในกรณีมีหนี้ค้างชำระ จำนวน 21 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ในกรณีมีหนี้ค้างชำระจำนวน 21 คน ทั้งนี้ หากผู้สำเร็จการศึกษาชำระหนี้ที่ค้างชำระแล้ว ให้กองบริการการศึกษาเสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 การเปลี่ยนชื่อศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

มติที่ประชุม : อนุมัติการเปลี่ยนชื่อศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เป็น
ชื่อภาษาไทย “ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์”
ชื่อภาษาอังกฤษ “SCIENTIFIC EQUIPMENT CENTER”
ชื่อย่อ “SEC”

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.7 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถาบันวิจัยการแพทย์ธรรมชาติ แห่งมหาวิทยาลัยโตยาม่า ประเทศญี่ปุ่น (Institute of Natural Medicine, University of Toyama, Japan)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.8 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Hanoi University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.9 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Vanda Institute ราชอาณาจักรกัมพูชา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.10 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ (Phnom Penh International University)ราชอาณาจักรกัมพูชา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.11 รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลการสอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ 5 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

5.1 นักศึกษาทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2559

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

5.2 นักศึกษาทุนชาวต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

5.3 รายงานผลการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา ในงาน Thailand Products Expo 2๐๑๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

5.4 รายงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ และกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
ที่ได้ดำเนินการร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

5.5 รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดการขยะและของเสียอันตราย ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองคลังและกองแผนงาน ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพี่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

6.2 การเข้าร่วมกิจกรรมถวายอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

6.3 กำหนดการจัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.4 ปฏิทินและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑ คน กรณีไม่สามารถศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาได้ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
จึงขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 18.20
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง