ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 19 วาระพิเศษ / 2559

เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 15.00 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

0.0

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

0.0

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การจัดทำแผนงบประมาณระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ที่ประสงค์จะขอปรับประมาณการงบประมาณ ประสานกับกองแผนงานเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เพื่อจัดส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 18.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง