ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 9 / 2552

เมื่อ 6 ตุลาคม 2552

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ

1.1 แนะนำประธานสภาอาจารย์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 รายงานความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance) หอพักนักศึกษา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

3.2 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 394 คน ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 และมีมติอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม สำหรับสาขา การปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ขอให้คณะรัฐศาสตร์ พิจารณาทบทวนระบบการประเมินการให้คะแนนของหลักสูตร การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับระบบการประเมินของหลักสูตรปกติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและมีมติเห็นชอบตามเสนอ นอกจากนี้ที่ประชุมได้ขอความร่วมมือคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ให้ร่วมกันประหยัดพลังงาน อันจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างเพียงพอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลโล่รัตโนบล ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 การขอเทียบโอนการรับปริญญาจากหลักสูตรศิลปประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Applied Arts) เป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 การขอเสนอเป็นมหาวิทยาลัยเจ้าภาพสำหรับเป็นที่ตั้งศูนย์ออสเตรเลียศึกษา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

4.6 ขออนุมัติหลักการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในหมวดงบลงทุน (การก่อสร้างและการปรับปรุง) อาคารสถานที่

มติที่ประชุม : ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และคณะกรรมการบริหารได้ขอให้พิจารณาปรับปรุงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ดังนี้
1.ถนนทางเชื่อมและระบบไฟฟ้าในไร่ฝึกทดลองของคณะเกษตรศาสตร์
2.ระบบจราจรและลานจอดรถ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาโฮมิโอพาธีย์ ประจำปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเภสัชศาสตร์

4.8 แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จัดทำแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 โดยต้องไม่เกินจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

5.1 การลงนามในบันทึกการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา ระหว่างสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.2 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการแก้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.3 5.3 การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 29

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.4 รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.5 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี พร้อมทั้งทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.6 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

5.7 สถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

5.8 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 การฟ้องร้องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

ปิดเวลา 14.00 น
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสางรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ