ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 20 วาระพิเศษ / 2559

เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 05.00 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

0.0

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

0.0

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

0.0

มติที่ประชุม : ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด
Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 4)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

5.2 การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 (ร่าง) รายงานการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 ผลการดำเนินโครงการ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด” ปีที่ 1 และปีที่ 2

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.5 การจ่ายเงินบำเหน็จพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินหมวดงบรายจ่ายอื่นและงบเงินอุดหนุน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

6.2 นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.3 การขอเลื่อนการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.4 การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ในกรณีจำเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย

มติที่ประชุม : รับทราบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.5 การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ถอนเรื่อง เนื่องจากต้องดำเนินการด้านเอกสารและข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ –

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 30 กันยายน 2559)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาส 4 (30 กันยายน 2559)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.9 การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ถอนเรื่อง เนื่องจากต้องดำเนินการด้านเอกสารและแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.10 ยุติโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สำหรับผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบล)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ยุติการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สำหรับผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบล)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ปิดเวลา 18.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง