ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 21 / 2559

เมื่อ 6 ธันวาคม 2559

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 17/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 18/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 19/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.4 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 20/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและส่งสำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบ และนำเสนอนายกสภา-มหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : ๑. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะ
ระดับสถาบันปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒. เห็นชอบ(ร่าง) ผู้รับผิดชอบหลักในการนำข้อเสนอแนะฯไปปรับปรุง
พัฒนาผลการดำเนินงาน โดยมอบผู้รับผิดชอบหลักจัดทำแผนกำกับและติดตาม ผลการดำเนินงานในส่วน ที่เกี่ยวข้อง
๓. มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ติดตามและ
รายงานแผนฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : ๑. รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้แก่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
๒. เห็นชอบให้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
๒.๑) องค์ประกอบในการประกันคุณภาพภายในของหน่วยวิสาหกิจ
ให้มีองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของหน่วยงานและตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๒.๒) ระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานที่จะเลือกใช้ ให้พิจารณาความเหมาะสมตามบริบทของหน่วยงาน โดยให้นำเสนอระบบที่หน่วยงานจะประเมิน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๒.๓) มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ หน่วยงานวิสาหกิจทั้ง ๒ หน่วยงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.5 แนวทางการดำเนินงานศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดมุกดาหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ แจ้งขอถอนเรื่อง เนื่องจากข้อมูลของเอกสารยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.6 การจัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๐)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการฯแจ้งคณะ/สำนัก/หน่วยงานดำเนินการและนำเสนอ(ร่าง)ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รายเดือน รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

4.7 บันทึกข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารจัดการสวัสดิการที่พักอาศัยบุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : ขอถอนเรื่องเนื่องจากต้องปรับข้อมูลของเอกสาร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.8 ขออนุมัติแผนงบประมาณและแผนดำเนินงาน โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙- กันยายน ๒๕๖๐)

มติที่ประชุม : ขอถอนเรื่อง เนื่องจากผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ติดภารกิจและขอนำ
เข้าบรรจุวาระการประชุมในที่ประชุมคราวต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

4.9 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหลักสูตรบริหาร
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ตรวจสอบรูปแบบการเขียนและรายละเอียดในบันทึกข้อตกลงฯ และนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

4.10 กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 5 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

5.1 แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx ๒๐๐ รุ่นที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับทราบ และเชิญชวน คณะ/สำนัก สมัครเข้าร่วมโครงการและจัดทำแผนเร่งรัดให้มีการดำเนินการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx ๒๐๐ รุ่นที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.2 แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงิน รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาส ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๔๖๖,๙๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนื้ มอบกองแผนงาน แจ้งให้คณะบริหารศาสตร์ จัดทำคำชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมประกอบการขออนุมัติการปรับแผนก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.2 รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลการสอบบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามข้อสังเกตจากรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี และเสนอความเห็นต่ออธิการบดี ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

ปิดเวลา 15.30
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง