ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1 / 2560

เมื่อ 9 มกราคม 2560

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง)ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราย เดือน รอบปี พ.ศ.๒๕๖๐ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๐)

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้หน่วยงานที่ยังไม่จัดส่งให้ดำเนินการส่งมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑.๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.4 แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
๑. (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 (ร่าง)รายงานประจำปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

มติที่ประชุม : ๑. รับทราบรายงานการติดตามแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหลักสูตรระดับคณะ และระดับสถาบัน
๒. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.9 แผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับสำนัก

มติที่ประชุม : ๑. รับทราบแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับสำนัก ของทั้ง ๔ สำนัก
๒. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาและปรับปรุงตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับสำนักตามที่ สำนักงานประกันคุณภาพฯ เสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.10 รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของหน่วยงานวิสาหกิจ

มติที่ประชุม : ๑. รับทราบรายงานการติดตามแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหน่วยวิสาหกิจ
๒. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหน่วยงานวิสาหกิจ และ แนวทางการดำเนินงานการจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของหน่วยวิสาหกิจ ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.11 แผนการเตรียมความพร้อมการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศไปใช้ในการดำเนินงาน EdPex ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
๑.การใช้เกณฑ์EdPExในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ดำเนินการพร้อมกันทั้งระดับคณะ สำนัก มหาวิทยาลัย โดยเริ่มใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามแนวทางการดำเนินงานของ สกอ.และในปี ๒๕๖๐ยังคงใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
๒.แผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอ
๓.มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดทำ(ร่าง) แผนดำเนินการสำหรับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.12 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบกองคลัง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.13 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกให้แก่โรงพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับรูปแบบวิธีการเขียน ให้สำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.14 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับรูปแบบวิธีการเขียน ให้สำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.15 ขออนุมัติ “แผนงบประมาณและแผนดำเนินงาน โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์”มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต.ค.๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๖๐)

มติที่ประชุม : -ปรับไปเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ๕.๔ และปรับเปลี่ยนชื่อวาระ เป็น เรื่อง รายงานผลการสอบบัญชีโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต.ค.๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๖๐)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.16 การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แทนชุดปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวาระ

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนชุดปัจจุบันที่สิ้นสุดวาระ และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.3 การขยายระยะเวลาการดำเนินงาน ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : -นำไปบรรจุในวาระเพื่อพิจารณา ๖.๑๒-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

5.4 รายงาน “ผลการสอบบัญชี โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ต.ค. ๒๕๕๘ – ก.ย. ๒๕๕๙)”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 ขออนุมัติ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

6.2 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.3 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

มติที่ประชุม : -ขอถอนเรื่อง เนื่องจากกองแผนงาน อยู่ระหว่างการเสนออธิการบดีลงนามเอกสารงบประมาณดังกล่าว-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.4 การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

6.5 การจัดกิจกรรมโครงการ : สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : โรงทานจิตอาสามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

6.6 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการ


สอนของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน


มติที่ประชุม : เห็นชอบ ในประเด็นที่คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเสนอ ดังนี้
๑. ประเด็นเกี่ยวกับนักศึกษา เห็นชอบให้ย้ายนักศึกษาที่ศึกษา ณ หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร ทุกคนทั้ง ๓ หลักสูตร มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๑ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้
(๑) การจัดรถรับส่งนักศึกษา เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดบริการรับส่งนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – จังหวัดมุกดาหารโดยจัดรถไปรับนักศึกษาที่จังหวัดมุกดาหาร ในวันอาทิตย์ ช่วงบ่าย และ จัดรถไปส่งนักศึกษาที่จังหวัดมุกดาหาร วันศุกร์ ช่วงเย็น ทุกสัปดาห์ที่มีการจัดการเรียนการสอน
(๒) การจัดหอพักให้นักศึกษาเข้าพัก ระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดหอพักสวัสดิการ (ห้องน้ำรวม) พักห้องละ ๓ คน ราคา ๘,๕๖๗ บาท/คน/ภาคการศึกษา (รวมค่าไฟฟ้าแล้ว)ให้แก่นักศึกษา และมอบให้คณะ/หลักสูตรจัดนักศึกษาเข้าพักตามความเหมาะสม ทั้งนี้จัดห้องพักให้ตามภาคการเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
(๓) การจัดสรรทุนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนตามจ่ายจริง ระหว่างที่ย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดสรรทุนให้ตามแผนและระยะเวลาของหลักสูตร เฉพาะภาคเรียนที่ ๑ และ ๒กรณีภาคฤดูร้อนหากระบุในแผนการศึกษาของหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนการศึกษาให้ แต่หากไม่อยู่ในแผนการศึกษา นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนเองอนึ่ง หากนักศึกษาศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนเอง
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กองแผนงาน กองบริการการศึกษา กองคลัง คณะที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการร่วมกันเนื่องจากรายละเอียดที่ต้องดำเนินการหลายประการ
(๔) การจัดหาแหล่งงงานนอกเวลา หรือ การจัดหาทุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา เห็นชอบให้คณะและสำนักงานพัฒนานักศึกษา พิจารณาจัดหาแหล่งงาน นอกเวลา ให้แก่นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานระหว่างเรียน
๒. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเห็นชอบให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การมอบหมายภาระงานในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ และการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐
- บุคลากรสายวิชาการ : เห็นชอบให้ดำเนินการตามรูปแบบและวิธีการของคณะต้นสังกัด และคณบดีเป็นผู้มอบหมายภาระงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
- บุคลากรสายสนับสนุน : เห็นชอบให้ดำเนินการตามรูปแบบและวิธีการของหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้มอบหมายภาระงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๒) สังกัดของบุคลากรสายสนับสนุนที่ย้ายที่มาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เห็นชอบให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ว่า จะให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดตามความจำเป็นของหน่วยงาน
๓. ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยต้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
(๑) การให้ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชาวจังหวัดมุกดาหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเข้าใจในเหตุผลและความจำเป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ต้องดำเนินงานในเรื่องการชะลอการรับนักศึกษา การยุติการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งทิศทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร
ทั้งนี้ มอบคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร เสนอมติต่อ คณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความคุ้มค่าในการดำเนินการของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

6.7 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดำเนินการโดย สำนักงาน ป.ป.ช.

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

6.8 พิจารณา(ร่าง) รายละเอียดวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มติที่ประชุม : - ขอถอนเรื่อง เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

6.9 พิจารณาเกณฑ์การไม่รับนักศึกษาที่มีตาพร่องสี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษา ส่งเกณฑ์การไม่รับนักศึกษาที่มีตาพร่องสี ให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.10 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองบริการการศึกษา นำกลับไปทบทวน วิธีการและขั้นตอนของการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามลักษณะการดำเนินงานในการสอบคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.11 สรุปสถิติปริมาณการใช้กระดาษ และงบประมาณค่าถ่ายเอกสาร ภายหลังการใช้ระบบประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดเตรียมเอกสารประชุมตามแบบที่ ๒ คือ ใบสรุปวาระและใบสรุปเรื่อง เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

6.12 การขยายระยะเวลาการดำเนินงาน ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปิดเวลา 18.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง