ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2 / 2560

เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ห้องประชุมวารินชำราบ

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0 ไม่มี

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๖ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) แผนปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

มติที่ประชุม : ประธานที่ประชุมเสนอให้นัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาวาระของสำนักงานประกันคุณภาพเสนอ เนื่องจากเป็นวาระที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาในรายละเอียดมาก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.2 (ร่าง)แผนปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุน (ระดับสำนัก)

มติที่ประชุม : ประธานที่ประชุมเสนอให้นัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาวาระของสำนักงานประกันคุณภาพเสนอ เนื่องจากเป็นวาระที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาในรายละเอียดมาก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๕)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประสานกับ
สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอเรื่องการขอพระราชานุญาตการเปิดอาคารและจัดนิทรรศการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.3 การบริหารจัดการรายวิชาบูรณาการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายการดำเนินงานก่อนจัดสรรให้คณะที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๑.คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๒.คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๓.คณบดีคณะนิติศาสตร์
๔.ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. นางสีลาภรณ์ บัวสาย / รศ.อรุณี วิริยะจิตรา
๒. ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ /รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์
๓. ศ.เกียรติคุณ สุมนต์ สกลไชย /ศ.(คลินิกเกียรติคุณ)นพ.วราวุธ สุมาวงศ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๑.คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๒.คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๓.คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๔.ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ
๒. เภสัชกรทวีสิทธิ์ ธีระวัฒนชัย /นายมีชัย แต้สุจริยา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.6 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาส ๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (ณ สิ้นไตรมาส ๔) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ( ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 (ร่าง) รายงานประจำปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบคณะ สำนัก ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และจัดส่งให้ กองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุน (ระดับสำนัก) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : เห็นชอบ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน (ระดับสำนัก) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.10 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน (หน่วยงานวิสาหกิจ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การดำเนินการ
๑) องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๒) (ร่าง) แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.11 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐)

มติที่ประชุม : ประธานที่ประชุมเสนอให้นัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาวาระของสำนักงานประกันคุณภาพเสนอ เนื่องจากเป็นวาระที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาในรายละเอียดมาก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.12 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน(ระดับสำนัก) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม ๒๕๕๙)

มติที่ประชุม : ประธานที่ประชุมเสนอให้นัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาวาระของสำนักงานประกันคุณภาพเสนอ เนื่องจากเป็นวาระที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาในรายละเอียดมาก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.13 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ อัตราค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และให้คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในประเด็นอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.14 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานในการจัดอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานในการจัดอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และให้คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 กรอบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.2 แนวทางการขอใช้บริการห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.3 สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

5.4 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.2 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.3 ขออนุมัติงบประมาณค่าจ้างออกแบบอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมและบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ชะลอการอนุมัติงบประมาณค่าจ้างออกแบบอาคารส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมและบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๕๒๕,๐๐๐ บาท และ มอบกองแผนงาน นำไปพิจารณาทบทวนและนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.4 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และกำหนดประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานตรวจสอบภายใน

6.5 ขอเสนอพิจารณาการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีของ นางสาวชลดา – สินทร (คณะเกษตรศาสตร์)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะเกษตรศาสตร์ นำความเห็นของคณะกรรมการบริหารฯ ไปพิจารณาทบทวนแล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง