ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 4 / 2560

เมื่อ 7 มีนาคม 2560

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แทนชุดปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวาระ

มติที่ประชุม : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอถอนเรื่อง
เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อบังคับ และตรวจสอบความถูกต้อง ในรายละเอียดของข้อมูล

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองคลังดำเนินการดังนี้

๑. รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

๒. รายงานสรุปรายได้ค่าใช้จ่ายสำหรับ คณะ / สำนัก สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (UBUFMIS)

๓. รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน

และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ โดยอัตราค่าธรรมเนียมเบิกจ่ายจากเงินรายได้

ของหน่วยงาน จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท และมอบกองคลังปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า และใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและอัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน สำหรับการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอื่น ๆ โดยเงินรายได้

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและอัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวันที่กองคลังเสนอ และมอบกองคลังปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายและอัตราค่าอาหาร สำหรับการประชุมคณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.2 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและ
การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.3 รายงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น (College of Science, Ibaragi University, Japan)

มติที่ประชุม : รับทราบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 (ร่าง) รายงานประจำปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจำปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.2 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.3 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.4 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือ และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 21,385,015.68 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์)
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 465,800 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มอบคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาทบทวนปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้ครอบคลุมค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และค่าไฟฟ้าที่ค้างจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้คณะศิลปศาสตร์เสนอแนวทางการดำเนินการและแหล่งเงินสนับสนุน และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 6)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

6.6 การเร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.7 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 7

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

6.8 การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6.9 การจัดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และงานแสดงสินค้านวัตกรรมของ Startups จ.อุบลราชธานี ภายใต้ชื่องาน Research and Innovations Expo 2017 (RISE 2017)

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบงานประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานหลัก เพื่อจัดกิจกรรมจัดพื้นที่บูธของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6.10 การดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6.11 ขอบรรจุกิจกรรมในโอกาสเสด็จมาพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ให้ชะลอเรื่องจนกว่าสำนักพระราชวังแจ้งโปรดเกล้าหมายกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6.12 ขอความเห็นชอบในการเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลากรในการดำเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

6.13 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกองคลังสำรวจประกาศการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนและเงินรายได้ เพื่อรวบรวมและจัดทำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

6.14 การจัดงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2560

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.15 พิจารณา (ร่าง) วิธีรับเข้าศึกษาและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
๑.สัดส่วนจำนวนรับนักศึกษา ในกลุ่มวิธีรับตรง ร้อยละ ๙๐ และ วิธีรับผ่านส่วนกลาง ร้อยละ ๑๐
๒.เห็นชอบ (ร่าง) วิธีการรับและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
๓.เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา และประเภทการรับ
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.16 รายงานผลการรับสมัครและผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.17 การเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิรากแก้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

6.18 ขอเสนอพิจารณาการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีของนางสาวชลดา สินทร (คณะเกษตรศาสตร์)

มติที่ประชุม : กรรมการเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา และกรรมการจำนวน 4 ราย เห็นแย้งว่านักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับ ทั้งนี้ มอบกองบริการการศึกษาสรุปเรื่องและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 16.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง