ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5 วาระพิเศษ / 2560

เมื่อ 14 มีนาคม 2560

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ดังนี้
1. กรรมการโดยตำแหน่ง
1.1 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการ
1.2 รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
1.3 รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการ
2.2 นายสนธิ คชวัฒน์ กรรมการ
2.3 รองศาสตราจารย์นิวิท เจริญใจ กรรมการ

3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.1 รองศาสตราจารย์โพยม วงศ์ภูวรักษ์ กรรมการ
3.2 รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์ กรรมการ
3.3 รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ กรรมการ

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
4.1 รองศาสตราจารย์พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ กรรมการ
4.2 รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา กรรมการ
4.3 รองศาสตราจารย์สุนันท์ อัญชลีนุกูล กรรมการ
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.2 คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับคณะ และมอบกองแผนงานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และจัดทำ (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ระดับสำนัก และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ ปรับปรุงและทบทวน มาตรการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป (วาระพิเศษ)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 17.00
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง