ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6 วาระพิเศษ / 2560

เมื่อ 16 มีนาคม 2560

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. มอบผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
2. มอบกองแผนงาน รวบรวม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2560 (วาระเวียน) และให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมและสรุปมติ
ให้กองแผนงาน ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 17.30
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง