ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 10 / 2552

เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2552

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 แจ้งความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ปีการศึกษา 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 (ร่าง)แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2552-2556

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ โดยให้คณะพิจารณาในเรื่องระยะเวลาดำเนินการให้มีความพร้อม และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ส่วนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร จะดำเนินการได้เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้ว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

3.3 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของศูนย์สุขภาพแก่นักศึกษา,อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ให้ประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยเพิ่มกระบวนการยื่นคำร้องขอโอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน 2. จัดบุคลากรและเจ้าหน้าที่เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลและสิทธิประโยชน์ให้กับนักศึกษาภายในคณะต่างๆ ได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อขอความร่วมมือและเปิดรับเอกสารการยื่นคำร้องขอโอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล ณ จุดประชาสัมพันธ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 ขออนุมัติแผนพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และมีข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ควรมีการเร่งรัดและปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลงานวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ประเด็นที่ 2 การพิจารณาหลักเกณฑ์การคำนวณการปันส่วนค่าใช้จ่ายไปยังคณะต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สมศ.กำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 ผลการประเมินบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.4 การเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 245 คน ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 การกำหนดค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้หากคณะ/สำนัก มีความประสงค์ในการเพิ่มค่าเป้าหมายในบางตัวบ่งชี้ขอให้ประสานไปยังงานประกันคุณภาพฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.6 แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ นำไปปรับแผนและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยมอบหมายงานประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.7 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ผลงานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองส่งเสริมการวิจัยฯ พิจารณาดำเนินการปรับรายละเอียดและแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1.1 เพื่อให้เกิดความสมดุลของการกระจายงบประมาณ และส่งผลที่ดีต่อระบบประกันคุณภาพควรพิจารณากำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำเป็นร้อยละของการจัดสรรงบประมาณ ตาม KPI ของแต่ละคณะ 1.2 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการควรให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถ ความเชื่อมโยงกับหน่วยงาน และตามความเหมาะสมของผู้เสนอโครงการ 2. สำหรับโครงการบริการวิชาการควรเพิ่มมิติของการวิจัย ด้วยการบูรณาการวิจัยในการดำเนินการบริการวิชาการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.8 การจัดตั้งกองทุนสำรองคณะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนสำรองคณะ โดยมอบหมายให้กองคลัง และกองกฎหมายร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างระเบียบให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยและนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

4.9 ขออนุมัติแก้ไขเงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายของนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตรา 40,000 บาท/ ภาคการศึกษา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

4.10 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 โครงการความร่วมมือกับบริษัทโตโยต้าแห่งประเทศไทย ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

5.1 การรับนักศึกษาแพทย์ฯ เพิ่ม ในปีการศึกษา 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

5.2 การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

5.3 รายงานผลการดำเนินงานด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยขอให้งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา พิจารณานำเสนอประธานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในการปรับปฏิทินกำหนดการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถพิจารณาหลักสูตรและปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพตามที่ กพร. กำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.4 การดำเนินงานด้านวิชาการและประกาศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. 2552 และแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.6 รายงานผลการดำเนินงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

5.7 การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศอินเดีย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.8 การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.9 แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.3/ว 48 ลงวันที่ 12 มิถุนายน
2552 เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของภาครัฐ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบและขอให้กองคลังพิจารณาตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของภาครัฐ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

0.0 #NAME?

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปิดเวลา 16.00 น
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ