ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 11 / 2552

เมื่อ 1 ธันวาคม 2552

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2552 (วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2010 ) ในปี พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

3.2 บัณฑิตรุ่นเก่าขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 และการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรณีการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไม่ควรเกิน 1 ปี และผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับใบปริญญาจากมหาวิทยาลัย โดยมอบ กองบริการการศึกษาพิจารณาจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.3 การอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 394 คน

มติที่ประชุม : เนื่องจากเป็นเรื่องพิจารณาเร่งด่วน ที่ประชุมเห็นชอบให้แยกระเบียบวาระเพื่อเสนอแจ้งเวียน
ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.1/ว 853 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 งบประมาณสำหรับการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. การเพิ่มอัตราค่าบำรุงห้องพัก ควรพิจารณานำข้อมูลด้านขนาดพื้นที่มาคำนวณและคิดเป็นอัตราที่แตกต่างกันตามขนาดพื้นที่ในแต่ละห้อง ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมสำหรับผู้พักอาศัย
2. การพิจารณาจัดสรรห้องพักสำหรับผู้เข้าพักใหม่ ควรใช้หลักการ การซ่อมบำรุงให้มีสภาพที่ดีพร้อมเข้าพักได้ทันที และเมื่อผู้เข้าพักมีความประสงค์ขอย้ายออกจากห้องพัก จะต้องมีการตรวจสภาพและประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเดิมทุกประการ
3. สำหรับการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารในส่วนที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้พักอาศัย
ขอให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ประสานกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อทำการประเมินค่าใช้จ่ายและส่งให้กองแผนงานพิจารณาตั้งงบประมาณต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.2 แนวทางการส่งเสริมความรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

4.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับแก้ไขร่างข้อบังคับตามข้อเสนอแนะ และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 การดำเนินงานเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยไม่ต้องจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 ขอแก้ไขเพิ่มข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามเสนอ ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม – กันยายน 2552)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.9 ค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับแก้ไขตามที่ประชุมพิจารณา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.10 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัยดังนี้

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี ข้อ ศูนย์การจัดการความรู้

ตัวบ่งชี้ที่10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี
ดี มีความรู้เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม ผลผลิต งานกิจการนักศึกษาและ
คณะ/สำนัก/หน่วยงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.11 การยืนยัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 การบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.13 การพิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งานประกันคุณภาพฯ พิจารณาประสานหารือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อขอความชัดเจนในรายละเอียดการพิจารณาการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติม ในเรื่องนิยามและมาตรฐานตัวบ่งชี้เฉพาะในแต่ละกลุ่มสถาบัน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินในการเลือกกลุ่มสถาบัน เพราะถ้าหากพิจารณาโดยขาดความละเอียดรอบคอบ อาจจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในระยะยาว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.14 แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

5.1 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552 รอบ 4 เดือน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

5.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.3 การทดสอบการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Wire max ของบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.4 รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ณ วันสิ้นงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2552)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.5 รายงานแนวทางการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ปิดเวลา 14.00 น
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ