ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1 / 2553

เมื่อ 12 มกราคม 2553

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ

1.1 แผนงานการปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มกราคม – กันยายน 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

1.2 แนะนำรักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 (เฉพาะระเบียบวาระที่ 3.3 )

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 กำหนดการร่วมชี้แจงข้อมูลการทดสอบการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Wire max ของบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัย ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่สนับสนุนค่าธรรมเนียมการวิจัย พ.ศ. 2553
- เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

4.2 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ และเนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553 จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการ แจ้งเวียน (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.3 สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ โดยประธานที่ประชุมได้ขอให้กองแผนงานพิจารณางบประมาณสำหรับปรับปรุงอาคารที่ตั้งคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ โดยขอให้จัดลำดับความสำคัญไว้เป็นลำดับแรก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการปันส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามแนวทางที่ 2 และขอความร่วมมือคณะ/สำนักพิจารณาตรวจสอบข้อมูล โดยประสานการแก้ไขกับกองแผนงานต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 ขอรับการจัดสรรงบประมาณซื้อหนังสือเพื่อโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

4.7 หลักสูตร Academic English for Graduate Students

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ และเห็นชอบในหลักการ ในการพัฒนาหลักสูตร Academic English for Graduate Students ให้สามารถเทียบได้กับเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจของผู้เรียนว่าประสงค์จะศึกษาหลักสูตรนี้ เพื่อใช้ผลการศึกษาเทียบเกณฑ์ในเงื่อนไขเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือไม่

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

5.1 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (ฉบับที่ 5)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.2 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์หากไม่เป็นไปตามแผนการรับ ขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมจำนวนรับในระบบ Admission กลาง โดยให้เป็นไปตามแผนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติมบริเวณด้านหน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

6.2 ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ โดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ประสานการดำเนินการในรายละเอียดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

ปิดเวลา 13.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม - เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ