ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 9 / 2551

เมื่อ 23 ธันวาคม 2551

ห้องประชุมวารินชำราบ

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แนะนำคณบดีคณะรัฐศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

1.2 สรุปผลการประชุม ทปอ. เรื่อง การแก้ไขปัญหาการว่างงานของบัณฑิตในอนาคต

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2551 (วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 แจ้งที่ประชุมทราบ

3.1 รายงานผลการรับฟังนโยบายจากฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมของท่านรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานงบประมาณ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.2 งบบริหารสถานกีฬา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

3.3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2549 -2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 4 สืบเนื่อง

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5.1 ผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยด้านการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและการประกันคุณภาพฯ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรพ.ศ. .............

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้ตัดข้อความ ในหน้า 2 หมวดที่ 1 บททั่วไป (ข้อ 6/1 บุคลากรมหาวิทยาลัยผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ ถือว่าเป็นความผิดวินัย ) และขอให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.3 (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และขอให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพิจารณาปรับแก้ไข ร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2549 ในคราวต่อไป ดังนี้
หน้าที่ 3
1. ข้อ 10 (2) บรรทัดที่ 2 การบริหารจัดการ การเงิน บัญชี พัสดุ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยนอกระบบราชการ คำว่า วิทยาลัยนอกระบบราชการ ควรแก้ไขเป็น วิทยาลัยในกำกับ
2. (3) พิจารณาระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในทุกระดับและควรปรับปรุงแก้ไขตามที่คณบดีเสนอ ควรแก้ไขโดยพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อความโดยให้คณะกรรมการเป็นผู้เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่คณบดีและคณบดีควรเป็นผู้แก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอ
หน้า 4
1. ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานของวิทยาลัยและให้มีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบตามที่คณบดีจะมอบหมาย ควรเพิ่มผู้ช่วยคณบดี
2. (8) พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับวิทยาลัย ควรแก้ไขเป็น (8) ขอเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับวิทยาลัย ( เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเองได้ เพราะเป็นอำนาจของอธิการบดีในการพิจารณาแต่งตั้ง )
3. ข้อ 12 พิจารณาการใช้ข้อความในการกล่าวอ้างถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควรตรวจสอบให้ถูกต้อง โดยใช้ชื่อของระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ใช้บังคับอยู่จริง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกฎหมาย

5.4 โครงการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรูปแบบการรายงานทางการเงินเพื่อ การตัดสินใจของผู้บริหาร

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และได้ให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. สำหรับโครงการการสัมมนาเกี่ยวกับรูปแบบการรายงานทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารจะต้องเน้นวัตถุประสงค์ที่สำคัญซึ่งเป็นนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยใน 2 เรื่องดังนี้
1.1 การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการดูรายละเอียดทางการเงินเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจต่างๆ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีความเป็นห่วงต่อผู้บริหารที่จะต้องไปรับผิดชอบความผิดทางการเงินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
1.2 การแก้ไขหรือเร่งดำเนินการในส่วนของกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด
2. ในการจัดโครงการดังกล่าวควรจัดให้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทางการเงินของส่วนกลาง/คณะ/และผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำบัญชีพึงรับพึงจ่ายในลักษณะกองทุน แผนงานและหน่วยงาน (ระบบบัญชีสามมิติ) ได้ร่วมหารือในการปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับความต้องการของทั้งฝ่ายแผนงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ครบถ้วนมากที่สุด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.5 มาตรการในการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจการบริการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณในข้อ 5.1 และเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของประธานและคณะกรรมการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.6 แผนแม่บทงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมรายละเอียดความเชื่อมโยงหัวข้อการวิจัยของมหาวิทยาลัยกับกลุ่มวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551 - 2553)และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

5.7 การขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.8 แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในช่วงปีการศึกษา 2552 -2555

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ชนชาติยูนานและมหาวิทยาลัยคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.2 สรุปผลการจัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.3 สรุปผลการร่วมงานนำเสนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและจัดนิทรรศการหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.4 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษา ในโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.6 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.7 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551 ณ 30 กันยายน 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.8 การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

ปิดเวลา 13.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม - เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ