ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5 / 2553

เมื่อ 20 พฤษภาคม 2553

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 - งานประกันคุณภาพฯ แจ้งถอนเรื่อง -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

3.2 การจัดตั้งศูนย์หนังสือและส่งเสริมการผลิตตำรามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบความก้าวหน้า

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

3.3 ขอหารือการทบทวนการเปิดประตูเข้า-ออก (ประตู 4 )

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและยืนยันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2550 โดยมีมติยืนยันให้เปิดประตูเข้า-ออก ข้างศูนย์อาหารติดกับหอพักนักศึกษา 4 หลัง โดยขอให้โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินการก่อสร้างประตูและทางเข้า-ออก โดยเร่งด่วน ทั้งนี้ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยควรกำหนดให้มีแนวรั้วหรือแนวพุ่มไม้ขอบถนนบริเวณที่พักอาศัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

3.4 ข้อบังคับการบริหารคณะที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและขอให้ปรับปรุงตามประเด็นที่คณะกรรมการบริหารฯ ได้นำเสนอเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

3.5 แนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสมทบเป็นค่าสาธารณูปโภค

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเดิมของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยม เป็นกรณีพิเศษประจำปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552
จำนวน 11 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2552 จำนวน 137 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Part) ประจำปีงบประมาณ 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 งบประมาณสำหรับการซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยหลังที่ 1-4

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความจำเป็นต้องสนับสนุนการปรับปรุงที่พัก เพื่อรองรับบุคลากร จึงมีมติให้กองแผนงานจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก 100,000 บาท

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

5.1 รายงานสถานะทางการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 (สิ้นไตรมาส 2)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.2 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้รับจัดสรรเบื้องต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.4 รายงานประจำปี 2552 งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม : - งานวิเทศสัมพันธ์ แจ้งถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 ค่าบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

6.2 ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.3 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงอาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

6.4 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเรียกเก็บในอัตราเหมาจ่ายรายภาค/รายปี คณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

6.5 การดำเนินกิจกรรมรับน้องของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แจ้งงานกิจการนักศึกษาเพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงสถานการณ์ความไม่สงบของพื้นที่ต่างๆ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

ปิดเวลา 13.30 น
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม - เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ