ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6 / 2553

เมื่อ 8 มิถุนายน 2553

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แนะนำรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

1.1 - ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบกำหนดการติดตามผลการประเมินและสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.2 พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2552 ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
1. รศ.แพทย์หญิง นันทนา ศิริทรัพย์ ประธานคณะกรรมการฯ
2. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท กรรมการ
3. ดร.วรรทนา สินศิริ กรรมการ
4. รศ.เอกชัย แสงอินทร์ กรรมการ
รายชื่อกรรมการ (กรณีกรรมการลำดับที่ 1-4 ตอบปฏิเสธ) ให้ทาบทามกรรมการสำรอง ดังนี้
1. รศ.ดร. ประพันธุ์ โอสถาพันธ์ กรรมการ
2. รศ.เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
7. ผศ.ชริดา ปุกหุต กรรมการ
8. ดร.เหมวรรณ เหมะนัค กรรมการ
9. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร กรรมการ
10. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา กรรมการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.3 การติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัยที่ยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ ระหว่างปีงบประมาณ 2538-2550

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและในส่วนโครงการที่มีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารเบิกจ่าย ที่ไม่สมบูรณ์ ให้ทำบันทึกชี้แจงและขออนุมัติมายังอธิการบดีเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.4 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 เกี่ยวกับการหักเงินสมาชิกที่มีภาระผูกพันจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นลำดับแรก และแจ้งกองคลังเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 การจัดหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ โดยมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาจัดทำร่างคณะกรรมการจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการดูแลรักษาโบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างกรมศิลปากร กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

0.0 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.1 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

5.2 รายงานผลการดำเนินงาน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเภสัชศาสตร์

5.4 รายงานประจำปี 2552 งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 โครงการ “ OSOTSAPA ROAD TO UNIVERSITY 2010 ”

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.2 เสนอหนังสือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับภาษาอังกฤษ (booklet

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

6.3 แนวทางการชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2552 -2553 และที่หนี้ที่เกิดจากการปรับปรุงค่ากระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้
1. เห็นชอบการชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่ค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2552 -2553 จำนวน 8,949,748.77 บาท
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (รศ.ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการแจ้งหนี้ที่เกิดจากการปรับปรุงค่าไฟฟ้า จำนวน 19,628,374.47 บาท เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 12.00 น
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ