ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 7 / 2553

เมื่อ 13 กรกฏาคม 2553

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับตำแหน่งอธิการบดี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

1.1 - ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า) ประจำปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.2 แผนการพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 ณ สิ้นไตรมาส 2

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 ณ สิ้นไตรมาส 3

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.5 รายงานประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 การจัดสรรค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ของผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาด้านวิชาการให้กับนักศึกษา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์และการจองสิทธิ์เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 ขอรับการจัดสรรเงินยืมเพื่อการจัดหารถตู้สำหรับใช้เพื่อกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ นำเสนอรายละเอียดเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหารถตู้และรถบัสประจำคณะ โดยบรรจุไว้ในแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.9 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม : - หน่วยงานแจ้งถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

4.10 การกำหนดจำนวนและการรับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ พิจารณาจัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณการรับอาจารย์และบุคลากรเพิ่มเติม(แผนอัตรากำลัง) ,แผนการฝึกอบรมและงบประมาณของบุคลากรประจำคณะ โดยบรรจุในแผนงบประมาณ 4 ปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.11 รายงานสภาพและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบงบประมาณเชื่อมต่อระบบประปาตามข้อเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

5.1 รายงานสรุปการส่งรายงานการใช้จ่ายเงินในระบบ 3 มิติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.2 กำหนดวันเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.3 รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.5 การจัดโครงการในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20 ปี วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

5.6 รายงานประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเภสัชศาสตร์

5.7 การใช้พื้นที่สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

5.8 รายงานจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 ความร่วมมือทางวิชาการไทย –ลาว (โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยจำปาสัก ระหว่าง สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี )

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

6.2 การจัดตั้งกองทุนศูนย์หนังสือและการส่งเสริมผลิตตำรามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและขอให้พิจารณาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

6.3 (ร่าง) ผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

6.4 โครงการงานวันเกษตรอีสานใต้ ปี พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

ปิดเวลา 14.00 น
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ