ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 8 / 2553

เมื่อ 10 สิงหาคม 2553

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อราบ

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ..........

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติเห็นชอบตามเสนอ และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

3.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ.................

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติเห็นชอบตามเสนอ และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

3.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ พ.ศ.................

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติเห็นชอบตามเสนอ และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

3.4 ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.5 การพิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการเลือกสถาบันเพื่อการประเมินคุณภาพ รอบสาม เป็น กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี (กลุ่ม ค 2)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

3.6 รายงานผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมอบกองแผนงานพิจารณานำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2554 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

3.7 การพิจารณาทบทวนการเปิดประตูมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภค พิจารณาดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ และนำเสนอข้อสรุปและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล ประจำปีการศึกษา
2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการดำเนินการดังนี้ 1. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.1 พลโทดวงใจ พิจิด ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ 1.2 นายชวน ศิรินันท์พร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.3 นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.1 ศาสตราจารย์ ดร. เอลิวิโอ โบโนลโล 1.2 ศาสตราจารย์ ดร.พัทยา สายหู 1.3 ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ 3. การดำเนินการแก้ไข ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ควรแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และควรจัดทำประกาศและแจ้งกำหนดการเสนอให้คณะ/สำนัก ได้รับทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาของคณะต่างๆ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบข้อเสนอแนะ และเห็นชอบให้จัดสรรทุนการศึกษา แก่นักศึกษาทั้งสองราย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 การดำเนินการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : - หน่วยงานแจ้งถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.6 การจัดตั้งกองทุนศูนย์หนังสือและการส่งเสริมผลิตตำรา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และขอให้พิจารณาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

4.7 การเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในลักษณะการร่วม
ลงทุน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมรับทราบ

5.1 แจ้งการเสด็จฯไปทรงเปิดป้ายอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมการวิจัยด้านบริหารธุรกิจฯ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.2 รายงานประจำปี 2552 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

5.3 การประชุมวิชาการ มอบ. ครั้งที่ 4

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

5.4 ขอรายงานในการขออนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่นักศึกษาจากค่าประกันสุขภาพคงเหลือ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

5.5 บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยจำปาสัก

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.6 บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้รับทุนรัฐบาลไทย ประจำปีการศึกษา 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

ปิดเวลา 14.00 น
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม - เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ