ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 10 / 2553

เมื่อ 8 ตุลาคม 2553

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แนะนำคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 การจัดตั้งกองทุนศูนย์หนังสือและการส่งเสริมผลิตตำรามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและขอให้พิจารณาปรับรูปแบบข้อบังคับให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันของหน่วยงานในกำกับที่สามารถจัดหารายได้ ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

3.2 การบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและขอให้พิจารณาปรับรูปแบบข้อบังคับให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันของหน่วยงานในกำกับที่สามารถจัดหารายได้ ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาประจำแผนการรับนักศึกษา 2552 -2555 ของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 และพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 การซ่อมแซมอาคารคณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยมอบรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ พิจารณารับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการจัดระบบและแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานของ โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

4.4 ขอลดสัดส่วนการจัดสรรเงินค่าลงทะเบียนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาการปกครองท้องถิ่น ให้มหาวิทยาลัย จากร้อยละ 30 ของเงินลงทะเบียน มา
เป็นร้อยละ 10 หรือ ร้อยละ 15 ของเงินลงทะเบียน

มติที่ประชุม : - คณะรัฐศาสตร์แจ้งถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

4.5 แผนการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา
2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.6 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ) รอบสาม

มติที่ประชุม : ประชุมมีมติเห็นชอบเลือกตัวบ่งชี้ย่อยในการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบสาม ดังนี้
1.ตัวบ่งชี้ที่ 16 การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน คือ
(1) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่น
(2) การสืบสานโครงการพระราชดำริ
2.ตัวบ่งชี้ที่ 18 บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นำและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การส่งเสริม และสืบสานโครงการมาจากพระราชดำริ
(2) สิ่งแวดล้อม พลังงาน
(3) สุขภาพ
3. ตัวบ่งชี้ที่ 17 การพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน – เสนอมอบหมายให้งานประกันคุณภาพฯ ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
4. ตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย – ให้ดำเนินการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้กำหนดไว้เมื่อปีการศึกษา 2552 จำนวน 3 บ่งชี้ โดยดำเนินการปรับเปลี่ยนระดับเกณฑ์การประเมินจาก 3 ระดับ เป็น 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินของ สกอ. และ สมศ. โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา (ตามกระบวนการประกันคุณภาพ PDCA)
เกณฑ์การประเมิน;
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
1 - 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ครบ 6 ข้อ


- ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.2 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์/บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ/พัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อจำนวนโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์/บริการวิชาการทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน;
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.3 ร้อยละโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตอีสานใต้ต่อจำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน;
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.7 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา
2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 1 คน ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.9 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 6 คน ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.10 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 2 คน ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.11 มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ แนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.12 โครงการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

4.13 ความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนกับบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

5.1 การรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 การปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 หมวด 4 การสั่งจ่ายเงิน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

6.2 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

6.3 โครงสร้างคณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

6.4 การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ประจำปี 2553 และ 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. มอบกองแผนงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวนทั้งสิ้น 1,012,500 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
2. สำหรับปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยและคณะร่วมสนับสนุนทุนวิจัยตามกรอบวงเงิน ในสัดส่วน 50 : 50 และขอให้โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ พิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการร่วมสนับสนุนทุนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

6.5 รายงานผลการดำเนินงานสถาบันภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์